Prosjektledere

Prosjektdeltakere

Små partikler som ultrafine partikler og nanopartikler kan lett trenge inn og deponeres i de dypeste lagene (alveolær-regionen) i lungene. Eksponering for forurenset luft med høy konsentrasjon av ultrafine/nanopartikler kan føre til helseplager i lungene.

Eksponering for ultrafine/nanopartikler kan i arbeidsmiljøet øke i takt med økt bruk og/eller produksjon av nanomaterialer. Studier har vist en sammenheng mellom eksponering for nanopartikler og negative helseeffekter som hjerte- og lungesykdommer samt nevrologiske sykdommer. Dette utgjør en potensiell økt helserisiko i arbeidslivet.

Metode:  I dette prosjektet studeres effekten av inhalerte og deponerte nanopartikler i lungeceller dyrket i laboratorium. Prosjektet fokuserer på å lage innovative og avanserte men realistiske biologiske laboratoriemodeller for å simulere effekten av nanopartikkeleksponering og for å måle potensielle helseeffekter.

Tre forskjellige fabrikkerte nanopartikler, med forskjellig størrelse og form, skal undersøkes. Disse brukes både i industri både i Europa og resten av verden, for eksempel til produksjon av maling, solkrem, matkonservering (titandioksid, TiO2), desinfeksjonsmiddel (nanosølv, Ag), katalysatorer, LED-lys samt desinfeksjonsmidler (CeO2).

Målsetning: I prosjektet skal det utvikles en laboratoriebasert lungecellemodell som skal simulere ekte lungeeksponering. Modellen vil være et verdifullt verktøy for å finne ut i hvilken grad nanomaterialer er giftige i forkant av testing av materialene på dyr eller på mennesker.

Prosjektet har også ambisjoner om å utvikle en hjernecellemodell for å studere giftigheten av nanomaterialer på hjernen.

Eksterne samarbeidspartnere

Universitet i Bergen (UiB)

Norges teknisk narurvitenskapelige universitet (NTNU)

NILU (Norsk Institutt for luftforskning)

AppliedNanoParticles (Spania)

NorGenoTech, Norge.

Økonomiske bidragsytere

Prosjektet er samfinansiert av Norges forskningsråd (NFR) og STAMI.