Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Til tross for deres gode egenskaper, er det også bekymringsmomenter knyttet til uheldige og toksiske effekter av nanomaterialer hos personer som kan være eksponert dem, for eksempel i arbeidsatmosfæren. Eksponering for nanomaterialer skjer via innånding, svelging eller hud. Når de er kommet i kroppen, kan de, på grunn av sin størrelse, trenge gjennom cellene og reagere med biologiske molekyler slik som arvestoff, proteiner og lipider i cellene. På den måten kan nanopartikler føre til forstyrrelser i funksjonen av cellen i kroppen.

Nanomaterialer lages fra forskjellige stoffer, slik som sølv, gull og karbon, og har forskjellige bruksområder. Nanomaterialer laget av rørformete karbon nanopartikler har fått en ekstra oppmerksomhet. De såkalte karbon nanorørene har en rør- og fiberaktig form som ligner på asbest. Eksponering for asbest fører til negative helseeffekter som blant annet lungefibrose, kreft i brysthinnen (mesoteliom) og økt betennelsesnivåer i kroppen. Enkelte dyreforsøk med karbon nanorør tyder på asbest-lignende utfall når det gjelder kreftutvikling, toksiske og betennelsesfremmende responser.

Målsetting:

I dette prosjektet studerer vi toksiske og betennelsesfremmende egenskaper av karbon nanorør laget i Norge og i Japan. Vi sammenligner også effekter av eksponering for karbon nanorør med asbesteksponering. I studiene bruker vi humane lungeceller og eksponerer disse for forskjellige doser av ulike karbonnanorør på flere tidspunktet.  Vi ser da på en rekke celleresponser etter eksponering for begge karbon nanorørene.

I en annen studie bruker vi celler fra mus som mangler et viktig gen kalt IL1-beta (IL1β). IL1β er et løselig protein som skilles ut ved betennelse, og er viktig i immunforsvaret. Målet med denne studien er å sammenligne resultatene fra humane lungeceller med resultat fra museceller.

I en siste delstudie skal vi injisere karbon nanorør i brysthinnen i mus for å studere inflammasjons- og kreftfremkallende effekter av karbon nanorør sammenlignet med asbest.

Eksterne samarbeidspartnere:

Yke J. Arnoldussen (NMBU)

Manela Esteller, Barcelona, Spain

Håkan Wallin, Copenhagen, Denmark

Peter Møller, Copenhagen, Denmark

Arne Klungland, Rikshospitalet, OUS

Gunnar Brunborg, FHI

Magnar Bjørås, Rikshospitalet-OUS

Edward Leithe, Radiumhospitalet, OUS

Mogens Mathiesen, n-Tec Norge, Oslo

Erik Ropstad, NMBU, Norge

Økonomisk støtte:

NFR