Om STAMI

Internasjonalt samarbeid

STAMI er en del av det internasjonale forskningsmiljøet. Instituttet medvirker gjennom kvalitetssikret vitenskapelig publisering til at Norge yter sin del til den globale kunnskapen. Foruten høy deltakelse i internasjonale forskernettverk, deltar STAMI i en rekke samarbeid på instituttnivå.

WHO Collaborating Centre

Statens arbeidsmiljøinstitutt er godkjent som et samarbeidssenter til Verdens Helseorganisasjon innenfor arbeidshelse (WHO Collaborating Centre on Occupational Health). Som et samarbeidssenter inngår instituttet i et globalt nettverk av institutter og organisasjoner spesialisert på blant annet forskning på arbeidshelse og arbeidsmiljø.

 

PEROSH

PEROSH er forkortelse for Partnership for European Research in Occupational Safety and Health. Som en nettverksorganisasjon arbeider PEROSH for å utvikle det europeiske forskningssamarbeidet bl.a. med sikte på samordnende program- og forskningsforslag til EU. STAMIs direktør sitter i styringsgruppa for PEROSH.

PEROSH Scientific Steering Committee er etablert for å være mer operativ enn styringsgruppen, med deltakere på avdelingsdirektørnivå. Disse har fullmakter til å forplikte institusjonene på forskningssamarbeid. STAMI har i 2011 tatt del i fire svært relevante europeiske samarbeidsprosjekter i PEROSH-regi.

 

NIVA

I nordisk sammenheng medvirker STAMI til å formidle forskningsresultater på høyt nivå. Dette skjer gjennom Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA). NIVA utarbeider og holder kurs og seminarer. NIVA skal hjelpe til å sikre at Norden er i forkant innenfor arbeidsmiljøforskningsområdet, samtidig som organisasjonen i økende grad er engasjert med opplæring i det baltiske og nordrussiske området. Nordisk ministerråd finansierer NIVA, som er lokalisert med kontor i det finske arbeidshelseinstituttet.

 

Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety

Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety (BSN) er et nettverk for eksperter innenfor arbeidsmiljø og -helse. Arbeidsmiljøinstitusjoner i ti land i rimelig nærhet av Østersjøen deltar. BSN fungerer som et ekspertnettverk, og har samtidig rolle som rådgivende enhet til WHO og Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing (NDPHS).

 

The Nordic Occupational Safety and Health Initiative

The Nordic Occupational Safety and Health Initiative er et samarbeid mellom det finske arbeidsmiljøinstituttet, det danske arbeidsmiljøinstituttet og STAMI med fokus på å øke det vitenskapelige samarbeidet til det beste for det nordiske arbeidsmiljøet og den nordiske arbeidsmiljømodellen.

 

Nordic Association of Occupational Health (NOROSH)

Stiftelsen NOROSH arbeider for å synliggjøre forskning innen arbeidsmiljøfeltets ulike fagområder samt for å øke nordisk og internasjonalt samarbeid. NOROSH publisererer det vitenskapelige tidsskriftet Scandiancian Journal of Work, Environment & Health (SJWEH). NOROSH styres og finansieres av det finske Arbetsmiljöinstitutet, det danske Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), det svenske Metalund og STAMI.

 

EU-OSHA og OSH-WIKI

STAMI samarbeider med det Europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA på mange ulike arenaer, men også spesifikt på utvikling og oppbygging av et autorativt oppslagsverk på arbeid, sikkerhet og helse. Oppslagsverket er en wiki som bygges opp av EU-OSHA i tett samarbeid med flere europeiske arbeidsmiljøinstitutt.

 

Eurofound

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions med hovedkontor i Dublin, har som formal å bidra til å skape bedre leve- og arbeidsvilkår i Europa gjennom forskning, innsamling av informasjon og formidling av kunnskap. En viktig informasjonskilde for Eurofound er European Working Conditions Surveys som gjennomføres hvert femte år og hvor Norge også deltar.

Eurofounds arbeid er organisert gjennom tre observatorier. EWCO (European Working Conditions Observatory), EIRO (European Industrial Relation Observatory) og EMCC (European Monitoring Center on Change). Observatoriene baserer i stor grad sitt arbeid på et nettverk av korrespondenter fra samtlige EU-land samt Norge. STAMI ved NOA er nasjonal korrespondent for EWCO.

 

Andre

I tillegg deltar STAMI i The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals (NEG), International Commission of Occupational Health (ICOH), Sheffield Group (møtepunkt for de europeiske instituttene), European Network Workplace Health Promotion, samt har observatørstatus i The Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL).

 

Få nyhetsbrev
Lukk