STAMI mottar spesifikke oppdrag knyttet til særskilte tildelingsbrev eller ved andre henvendelser fra Arbeids- og inkluderingsdepartmentet (AID). Aktiviteter på dette området kan for 2023 oppsummeres slik:
 

 • STAMI har gjennomført en faglig oppdatering av forslaget til ny yrkessykdomsliste slik denne ble publisert i NOU 2008:11; «Yrkessykdommer—Yrkessykdomsutvalgets utredning av hvilke sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom. Den faglige oppdateringen av yrkessykdomsutvalgets forslag innebærer bruk av ny kunnskap om årsakssammenhenger slik at enkelte «nye» tilstander skal kunne godkjennes, og videre også faglig baserte forslag til hvordan en detaljert liste kan vedlikeholdes slik at den holdes oppdatert også framover.  
 •  Forskere ved STAMI har bidratt med kunnskap og analyser til en arbeidsgruppe som utarbeidet en rapport om særaldersgrenser. Rapporten var del av grunnlaget for ny avtale om pensjonsregler for yrker med særaldersgrense i offentlig sektor. STAMIs bidrag inn i arbeidsgruppen var fra et arbeidsmiljøperspektiv, hvor STAMI bidro med en oversikt over arbeidsmiljøbelastninger i yrker med særaldergrense sammenliknet med gjennomsnittet for alle sysselsatte, og hvordan arbeidsmiljøtilstanden har endret seg over tid.  
 •  STAMI har igangsatt en prosess for å gjennomføre et prosjekt som skal undersøke effekter av en mulig ny forskrift på det psykososiale arbeidsmiljøområdet. I 2023 har vi gjort forberedende arbeid i forbindelse med en nullpunkts-undersøkelse.  
 •  STAMI har bidratt med deltakelse i et partssammensatt utvalg som har sett på negative helseeffekter og skaderisiko knyttet til alenearbeid og nattarbeid i varehandelen. Utvalget har bred deltakelse basert på trepartssamarbeidet i arbeidslivet. STAMIs rolle i utvalget er å bidra med kunnskap om helseskadelige, sykdomsfremkallende og skaderisikorelaterte forhold knyttet til alenearbeid og nattarbeid.  
 •  STAMI har initiert et forprosjekt til en virksomhetsundersøkelse. Forprosjektet utreder muligheten for å etablere en regelmessig og representativ undersøkelse blant ledere og tillitsvalgte som har et særlig søkelys på forebyggende aktiviteter, herunder sykefraværsarbeid, partssamarbeid på arbeidsplassen, tillitsvalgte og verneombudets rolle og bruk og nytte av BHT i det forebyggende arbeidet. Kunnskap om virksomheters arbeidsmiljø og forebyggende arbeid sett i sammenheng med sykefravær og frafall, vil kunne gi god kunnskap om hvilke tiltak som er relevante for å nå målsettingene i IA-avtalen.  
 • STAMI har en viktig rolle som kunnskapsleverandør til AID og andre deler av regjeringsapparatet ved spesifikke behov innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse. Blant annet har STAMI gitt uttalelse i 33 høringssaker i 2023.

  Internasjonalt samarbeid
   

I tillegg til de nasjonale aktivitetene, har STAMI også et utstrakt samarbeid med en rekke internasjonale samarbeidspartnere og deltar på flere internasjonale arenaer relatert til  forvaltnings- og arbeidslivsstøttende funksjoner. Å hente hjem den internasjonale kunnskapen på arbeidshelsefeltet er en stadig viktigere oppgave for instituttet. Ofte gjør vi det gjennom å utarbeide dokumentasjon og legge til rette for praktisk bruk av resultatene fra systematiske kunnskapsgjennomganger. Å ha god oversikt over den internasjonale forskningsfronten, både gjennom å følge litteraturen og gjennom nettverksaktiviteter, er en forutsetning for vårt eget forskningsarbeid og de øvrige aktivitetene ved instituttet.  

STAMI deltar derfor i en rekke internasjonale organisasjoner, råd og nettverk på arbeidshelseområdet. I 2023 har vi blant annet deltatt på en rekke arenaer knyttet til: 

 •  Partnership for European Research in Occupational Safety and Health  (PEROSH)  
 • Regulatorisk toksikologi og kjemisk helsefare gjennom arbeid i tilknytning til EU-organisasjonen «The European Chemicals Agency» (ECHA) og den underliggende aktiviteten «The Risk Assessment Committe» (RAC), samt i «The Nordic Expert Group» (NEG) 
 • International Agency for Research on Cancer (IARC) 
 • International Commission on Occupational Health (ICOH) 
 • European Cooperation in Science and Technology (COST)  
 • Det europeiske arbeidsmiljøagenturet Eurofound 
 • Aktiviteter i tilknytning til Nordisk ministerråd, blant annet deltakelse i arbeidsmiljøutvalget under Embedsmannskomitéen for arbeidsliv (EK-A) samt styredeltagelse og operativt arbeid i tilknytning til den nordiske utdanningsinstitusjonen på arbeidsmiljøområdet «Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet» (NIVA).