Publisert

Intervju og innstilling

• Etter søknadsfristens utløp blir søknader gjennomgått og aktuelle kandidater blir invitert til intervju
• Vanligvis gjennomføres også annengangsintervju
• Intervjupanelet vil minimum bestå av rekrutterende avdelingsleder, fagforeningsrepresentant og personalrepresentant
• Referanseinnhenting blir gjennomført etter avtale med den enkelte søker
• Etter at intervju(ene) er gjennomført blir en skriftlig innstilling utformet.

Tilsetting

• Innstillingen behandles av instituttets tilsettingsorgan (Ansettelsesråd)
• Ansettelsesrådet er et partssammensatt organ, med arbeidsgiversiden i flertall
• Etter at innstillingen er vedtatt i Ansettelsesrådet, sendes det ut et tilbudsbrev til den som er innstilt til stillingen.

Informasjon underveis og innsyn i prosessen

• Søkere får tilsendt en bekreftelse på at søknaden er mottatt. På forespørsel får søkere tilsendt en utvidet søkerliste
• Når stillingen er besatt blir alle søkere informert om hvem som er tilsatt og at prosessen nå er avsluttet
• Det henvises til Forvaltningslovforskriften kapittel 5 for ytterligere informasjon knyttet til partsinnsyn i tilsettingsprosessen.

Hvor lang tid tar dette?

Tilsettingsprosessen tar normalt 1-3 måneder fra søknadsfristens utløp til vedtak om tilsetting foretas av Ansettelsesrådet.

For spørsmål vedrørende tilsettingsprosessen ved STAMI, vennligst kontakt: Inger-Johanne Rørstad på e-post:  ijr@stami.no