Hjem Nyheter Grip inn mot mobbing på jobben − og få de[...]

Grip inn mot mobbing på jobben − og få det bedre selv

Personer som griper inn når en kollega utsettes for mobbing, har det bedre enn de som lar være, viser en ny forskningsstudie.

Til enhver tid er rundt fem til ti prosent av norske arbeidstakere utsatt for mobbing på jobben, viser tall fra en landsrepresentativ undersøkelse av norske arbeidstakere.

Mobbing kan gi både psykiske og fysiske helseproblemer for dem som blir utsatt for det. Men hvordan påvirker det menneskene rundt – for eksempel på en arbeidsplass?

Så på endringer over tid

For å gi en bedre forståelse av hvordan mobbing påvirker vitner, har forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Universitetet i Bergen og Universitetet i Linköping gjennomført en forskningsstudie blant svenske arbeidstakere. Forskerne var spesielt interessert i å undersøke hvordan det å gripe inn når man observerer mobbing av andre påvirker den mentale helsen til vitner.

Når vi ser andre blir utsatt, og vi ikke griper inn, oppstår det en ubalanse mellom forventningene til oss selv og det vi faktisk gjør.

Forskerne samlet inn spørreskjemadata fra et representativt utvalg bestående av 1096 arbeidstakere i to runder med 18 måneders mellomrom. Dette studiedesignet gjorde det mulig å se på endringer i psykiske plager over tid.

Bilde av oss selv som gode mennesker

Resultatene viste at personer som observerte mobbing av andre, men som ikke grep inn i situasjonen, opplevde en økning i psykiske plager, som for eksempel angst.

STAMI-forsker og førsteforfatter Morten Birkeland Nielsen forklarer at dette delvis skyldes forventningene vi har til oss selv. Mange av oss har et bilde av oss selv som gode mennesker, som stiller opp for uetiske og negative handlinger på jobben.

− Når vi ser andre blir utsatt, og vi ikke griper inn, oppstår det en ubalanse mellom forventningene til oss selv og det vi faktisk gjør. Ubalansen kan føre til grubling, usikkerhet og dårlig samvittighet for ikke å ha hjulpet andre når de hadde behov for hjelp. Over tid vil dette kunne føre til psykiske plager som angst og depresjon, sier Birkeland Nielsen.

To fluer i en smekk

Studien viste også at de som handlet, følte seg bedre. Det forklarer også tittelen på studien: «Killing two birds with one stone», som kan oversettes til uttrykket «å slå to fluer i en smekk.».

− Ved å gripe inn i mobbingen opprettholder du et positivt selvbilde og ivaretar de grunnleggende antakelsene om deg selv som et godt menneske. Du hjelper altså både offeret − og deg selv, sier forskeren.

Synliggjør problemet

Tidligere forskning har vist at det å oppleve seg utsatt for mobbing på jobben er forbundet med en rekke helseproblemer slik som angst, depresjon og somatiske plager.

I tillegg kan sykefraværet øke, og produksjonen og effektiviteten kan bli dårligere.

Nielsen understreker at det er arbeidsgivers ansvar å motvirke mobbing på arbeidsplassen, og at det viktig å jobbe aktivt for å synliggjøre problemet. Arbeidsgiver har en viktig oppgave med være tydelige på at mobbing ikke skal tåles på arbeidsplassen og opplyse om hvilke konsekvenser mobbing kan ha.

Selv om resultatene fra studien viser at det å gripe inn i mobbesaker kan ha positive effekter, mener forskeren at man som vitne til mobbing bør gjøre en grundig vurdering av hvordan man skal gripe inn i en mobbesak.

− I noen tilfeller kan det å direkte konfrontere mobberen føre til gjengjeldelse ved at man selv kan bli utsatt for trakassering og mobbing. Et bedre alternativ enn direkte konfrontasjon kan være å sende inn et varsel om mobbing som er i samsvar med de varslingsprosedyrene som finnes på arbeidsplassen, foreslår Nielsen.

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

STAMI forsker på psykososiale arbeidsforhold for å utvikle kunnskap som kan brukes til å identifisere både faktorer som har gunstige og negative virkninger på arbeidsmiljø, helse, arbeidsevne, trivsel og produktivitet

Les mer

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk