Hjem Nyheter Disse yrkene påvirker hørselen mest over tid

Disse yrkene påvirker hørselen mest over tid

Forskere på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har studert hørselsendring i ulike yrker i Norge de siste 20 årene. Størst langsiktig hørselsnedgang fant de blant bygg- og anleggsarbeidere og håndverksarbeidere.

Ubeskyttet eksponering for sterk støy i yrkessammenheng kan gi hørselsskader som øresus og nedsatt hørsel. Nedsatt hørsel kan være funksjonsnedsettende og bidra til kommunikasjonsproblemer og sosial tilbaketrekning.

Førsteforfatter av studien og stipendiat Ina Molaug forteller at dette er den første store befolkningsstudien som har sett på langvarig hørselsendring under pågående eksponering i flere ulike yrkesgrupper.

− Studien gir en oppdatert oversikt over hvordan det er i Norge nå, og bidrar med ny og viktig kunnskap om langvarig hørselsnedgang i ulike yrker. Resultatene viser en større langsiktig hørselsnedgang blant bygg- og anleggsarbeidere og håndverksarbeidere, forteller Molaug.

Samtidig trekker hun frem at forskjellen i hørsel mellom ulike yrker stort sett var små. Det kan tyde på at forebyggende tiltak har hatt god effekt de siste to tiårene.

Tiltak bør videreføres

Generelt sett er det en positiv utvikling når det gjelder hørselen i den sysselsatte befolkningen, med reduksjon i eksponering for støy i arbeidstiden og økt bruk av hørselsvern.

− Vi mener de positive resultatene i tyder på at de støyforebyggende tiltakene som er iverksatt virker, og at det er svært viktig at de videreføres, mener Molaug.

Hun understreker at ny kunnskap om støyeksponering og utsatte yrker hjelper arbeidstakere, arbeidsgivere, bedriftshelsetjenester og beslutningstakere til å forstå hvilke arbeidstakere som har økt risiko for hørselstap.

− Dette er viktig for å få til målrettet innsats for å forhindre dette i fremtiden, sier Molaug.

Forskerne har brukt data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og SSB i studien.

 

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) er en befolkningsbasert helseundersøkelse utført i Nord-Trøndelag fylke. HUNT regnes som en av de mest omfattende kohortstudiene noensinne og har blitt utført fire ganger (HUNT1-4) siden 1984. HUNT2 Hørsel (1996–1998) og HUNT4 hørsel (2017–2019) var en del av henholdsvis HUNT2 og HUNT4.

HUNT2 Hørsel inkluderte deltakere fra 17 av de 24 kommunene i fylket. Deltakelsesraten var 63 prosent og til sammen 51 529 personer deltok. HUNT4 hørsel deltok i de seks større kommunene, som representerte om lag to tredjedeler av fylkesbefolkningen. Deltakelsesraten var 43 prosent, og til sammen deltok 28 388 personer. Begge studiene inkluderte rentoneaudiometri (hørselstest) og detaljerte spørreskjemaer.

 

Funn om langvarig eksponering for støy

I en annen nylig publisert studie basert på HUNT-data, har Molaug og kolleger studert sammenhengen mellom yrkesmessig støyeksponering og hørselsnedsettelse over 20 år. Forskerne vurderte støyeksponeringer basert på spørreskjemaer og en jobbeksponeringsmatrise (JEM), som er et hjelpemiddel for å karakterisere eksponering for potensielle helsefarer i ulike yrker.

− Her fant vi en sammenheng mellom JEM-basert støyeksponeringsnivå og økt 20-års hørselsnedgang blant menn. I motsetning til forventningene var sammenhengen svakere blant yngre arbeidstakere. Det kan tyde på at vi har å gjøre med en latensperiode før vi ser effekter av støyeksponeringen, forklarer Molaug.

Les vitenskapelige artikler

Få nyhetsbrev
Lukk