I forbindelse med IA-avtalen som ble inngått i januar 2019, bestemte partene i arbeidslivet at man i denne avtaleperioden skal satse på styrke det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. I tillegg ble det bestemt med å etablere en portal med innhold til hjelp i arbeidsmiljøarbeidet, og med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap. Dette er nå blitt til Arbeidsmiljøportalen.

Arbeidsmiljøportalen finner du informasjon om hvordan man effektivt kan jobbe forebyggende med arbeidsmiljø i ulike bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er bransjerettet og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene.

Samler kunnskapen på ett sted

Arbeidsmiljøportalen er ett av flere tiltak i Arbeidsmiljøsatsingen (se mer nederst i artikkelen). Innholdet på portalen er utviklet i samarbeid mellom Arbeidstilsynet, STAMI, NAV, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet. Her finner du:

 • Arbeidsmiljøhjelpen (verktøy fra Arbeidstilsynet)
 • En bra dag på jobb (verktøy fra STAMI)
 • Fakta om bransjer (statistikk fra Petroleumstilsynet og STAMI)
 • Min side – arbeidsgiver (statistikk fra NAV)

For å jobbe effektivt og riktig med arbeidsmiljøet, må vi legge faktakunnskap til grunn, sier STAMI-direktør Pål Molander.

Åtte bransjer først ute

Fordi arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, må tiltakene være tilpasset behovene der de er. Arbeidsmiljøportalen tar hensyn til at det er forskjeller mellom bransjene og inneholder verktøy og kunnskap rettet mot ulike bransjer. Portalen retter seg i første omgang mot åtte bransjer, som har stort forebyggingspotensial for sykefravær og frafall. Disse er:

 • Barnehage
 • Bygg
 • Anlegg 2
 • Næringsmiddelindustri
 • Rutebuss og persontrafikk
 • Sykehjem
 • Sykehus
 • Petroleumsvirksomhet

Flere bransjer kommer i 2021.

– For å jobbe effektivt og riktig med arbeidsmiljøet må vi legge faktakunnskap til grunn. I Arbeidsmiljøportalen presenteres bransjeprofiler med slik fakta for bransjene i Norge på en lettfattelig måte. Over tid bygges kunnskapsbaserte verktøy slik at virksomhetene kan jobbe med de faktorene som er viktige for dem – og som vi vet virker, sier direktør Pål Molander i STAMI.

Opptak fra webinar 7. desember – lansering av Arbeidsmiljøportalen

 

Arbeidsmiljøsatsingen

 Den nye Arbeidsmiljøportalen springer ut av arbeidsmiljøsatsingen, som Arbeidstilsynet, STAMI, NAV og Petroleumstilsynet har fått i oppdrag å etablere. Arbeidet skal bidra til at flere virksomheter jobber systematisk og kunnskapsbasert med forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Til grunn for satsingen ligger en felles definisjon av hva arbeidsmiljø handler om:

«Arbeidsmiljøet handler om arbeidet»

 • Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan virksomheten organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
 • Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger.
 • Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater.