Et ikke optimalt arbeidsmiljø vil si at det eksisterer forhold ved arbeidsmiljøet som forhindrer arbeidstakerne å produsere det de ellers kunne har gjort, eller som utsetter arbeidstakerne for skader og sykdom. Kostnadene følger av et sammensatt bilde hvor flere faktorer påvirker: Økt helsetap, redusert yrkesdeltakelse, økt sykefravær, redusert produktivitet, økte helsetjenestekostnader og en vurdering av livskvalitet for pårørende, tids- og reisekostnader samt også kostnader ved å skattefinansiere helsetjenestene.

– Av disse 75 milliardene anslås produksjonstapet for samfunnet å ligge omkring 13 milliarder, mens produktivitetstapet vurderes til i overkant av 16 milliarder. Det økte helsetapet for samfunnet anslås til ca 40 milliarder og helsetjenestekostnader og andre kostnader anslås til rundt 3.2 milliarder. Selv om det ikke er slik at vi kan «spare» det fulle beløpet foreligger det altså et stort samfunnsøkonomisk potensiale i å arbeide for å optimalisere arbeidsmiljøet i hver enkelt virksomhet for å bedre produktiviteten, sier direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt Pål Molander.

Fakta om norsk arbeidsliv

Arbeidsmiljø viser til arbeidets innhold og organisering, samt egenskaper ved omgivelsene der arbeidet utføres. I mange sammenhenger er arbeid en kilde til god helse.
90 prosent av norske yrkesaktive er fornøyde med jobben sin, og 86 prosent oppgir at de meget ofte eller alltid er både motiverte og engasjerte i arbeidet sitt. I overkant av 80 prosent oppgir at de også har svært høy, eller høy grad av tilhørighet til virksomheten de arbeider i.

Likevel har vi næringer og yrker i Norge hvor det fremdeles er arbeidsmiljøutfordringer, noe som understreker at det stadig er behov for forebygging gjennom kunnskapsbaserte tiltak eller tilrettelegging av arbeidet.

– STAMIs Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018 ble nylig lansert og viser at forebyggingspotensialet på arbeidsmiljøområdet i Norge fortsatt er betydelig. Utviklingen på arbeidsmiljøområdet er stabil, noe som i forebyggingsperspektiv kan tolkes i retning av at det er behov for en forsterket innsats. Slik kan vi nå ytterligere forbedringer på arbeidsmiljøområdet, sier Berit Bakke som er avdelingsdirektør ved Nasjonal Overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) på STAMI.

De største helseutfordringene blant norske yrkesaktive, både når det gjelder omfang og kostnader i form av reduserte helse, sykefravær og uførhet, er muskelskjelettlidelser og lettere psykiske lidelser slik som angst og depresjon.

Stadig flere yrkesaktive som arbeider i tjenesteytende sektor, og som har utfordringer knyttet til emosjonelle krav, rollekonflikter og i enkelte av disse gruppene vold, trusler og trakassering. I Norge er det en relativt stabil andel som rapporterer å være utsatte for de tradisjonelle fysiske, kjemiske og mekaniske eksponeringene slik som kontakt med kjemikalier, støy og tungt fysisk arbeid.

– Grunnlaget for effektiv forebyggende arbeidsmiljøarbeid er faktakunnskap knyttet til de konkrete arbeidsmiljø- og helseutfordringene en står overfor i spesifikke yrker, bransjer eller næringer, sier Berit Bakke videre.

Arbeidsmiljø handler om arbeid

– Hvordan kan man så jobbe godt med arbeidsmiljøet og bidra til å sikre en både forretningsmessig gevinst og en samfunnsøkonomisk gevinst? Gjennom å fokusere riktig, og gjennom å arbeide behovsbasert, kunnskapsbasert og systematisk, sier Pål Molander.

Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet, og handler ikke om velferdsgoder eller sosiale tiltak. Når det er sagt skal en ikke se bort fra at både sosiale tiltak og velferdsgoder fungerer godt som nettopp dette, men ikke som arbeidsmiljøtiltak, eller som tiltak for å forebygge sykdom og uhelse.

Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger. Det kan til og med være ulikt mellom forskjellige avdelinger. Generelle løsninger passer ikke alle selv om kunnskapen om hva som virker er generell, må løsningen tilpasses den enkelte virksomhet. Skal en lykkes med arbeidsmiljøarbeidet sitt må det være fokusert, kunnskapsbasert og knyttet til behov.

Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater. Stadig mer både nasjonal og internasjonal forskning viser nettopp dette. Et godt arbeidsmiljøarbeid med riktig fokus bidrar til alle disse.

Mye tyder på at mange ikke er nok klar over den tydelige sammenhengen mellom arbeidsmiljø, kvalitet og produktivitet også på virksomhetsnivå. Dette er et tema som bør løftes inn i styrerommene, spesielt nå som arbeidslivet er i endring – avslutter Molander.

  • Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir et overblikk over status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet. Faktaboka kan brukes som et oppslagsverk med oppdatert statisitikk, trender og analyser av arbeidsmiljø og helse i Norge.

  • Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir et overblikk over status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet. Faktaboka kan brukes som et oppslagsverk med oppdatert statisitikk, trender og analyser av arbeidsmiljø og helse i Norge.

  • Faktaboka 2018 ble presentert på et seminar i Arbeids- og sosialdepartementet 1. juni 2018 - der både myndighetene og partene i arbeidslivet var representert.

  • Presentasjon av seniorpartner Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics, på seminaret om arbeidsmiljøfakta.