Hjem Nyheter Faktabok 2021 viser vei for arbeidslivet [...]

Faktabok 2021 viser vei for arbeidslivet fremover 

Årets faktabok om arbeidsmiljø og helse er den femte i rekken og blir et godt verktøy for å vise retning i arbeidsmiljøprioriteringene norske virksomheter bør gjøre fremover. 

 

Faktaboka oppsummerer de viktigste funnene og de lange linjene i STAMIs overvåking av arbeidsmiljø og helse i Norge.

Faktaboka kartlegger endringer i arbeidsforhold siden begynnelsen av 2000-tallet og undersøker arbeidsmiljøutviklingen, der hvor den har vært positiv og der hvor den ikke har vært like god. Den fremhever også hvilke yrker og bransjer som er mest utsatte for dårlige arbeidsforhold og som har høyt arbeidsrelatert sykefravær.

Kunnskap for et bærekraftig arbeidsliv

For å opprettholde et bærekraftig arbeidsliv i framtiden, er kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som påvirker arbeidshelsen og arbeidsrelatert sykefravær, og om hva som skal til for å forebygge og fremme god helse og jobbengasjement, helt nødvendig.

− Arbeidsmiljøet påvirker ansattes helse og trivsel og har betydning for virksomhetenes produktivitet. Faktaboka skal bidra til å tydeliggjøre og bevare de positive sidene i arbeidsmiljøet samtidig som man avdekker nye framvoksende utfordringer, sier Berit Bakke, avdelingsdirektør ved  STAMIs avdeling Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA).

Bedrifter som jobber godt med arbeidsmiljøarbeid får gevinster i form av økt produktivitet, lavere sykefravær og trivsel blant arbeidstakerne.

Norsk arbeidsliv er i god stand, med 90 prosent som er fornøyde og opp mot 86 prosent som er godt motiverte. Samtidig skal hele arbeidslivet forbedre seg enda mer. I tillegg har vi fortsatt bransjer og yrker med utfordringer.

− Her er det et uforløst potensial i hvordan vi jobber med arbeidsmiljøet vårt som kan utløses gjennom forebygging med kunnskapsbaserte tiltak og tilrettelegging av arbeidet. Faktaboka er et godt hjelpemiddel for å vise retning for det viktige arbeidsmiljøarbeidet fremover, mener Bakke.

Godt redskap i IA-arbeidet

Godt forebyggingsarbeid er altså en grunnstein for å nå målsettingene i IA-avtalen, der arbeidsmiljøets betydning for et bærekraftig norsk arbeidsliv med høy sysselsetting og gode velferdsordninger er tungt vektlagt.

Partene i arbeidslivet ser faktaboka som nyttig i sitt arbeid.

− Vi er veldig fornøyde med faktaboka og måten den tilrettelegger for å finne relevant kunnskap for den enkelte arbeidsplass. Faktaboka er et viktig redskap for de tillitsvalgtes mulighet til å være med å ta ansvar for det forebyggende arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer alle våre medlemsorganisasjoner til å ta den med i tillitsvalgtopplæringen sin, sier Nina Sverdrup Svendsen, utredningssjef i arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne.

− Bedrifter som jobber godt med arbeidsmiljøarbeid får gevinster i form av økt produktivitet, lavere sykefravær og trivsel blant arbeidstakerne, sier Nina Melsom, direktør for område Arbeidsliv i NHO.

Viktig å jobbe forebyggende med arbeidsmiljøet

Det er en dokumentert sammenheng mellom godt arbeidsmiljøarbeid, lavt sykefravær og høy motivasjon, og det er også en tydelig sammenheng mellom dårlig arbeidsmiljøarbeid, høyt sykefravær og lav motivasjon.

 

Figuren viser tydelig hvor viktig det er å jobbe forebyggende med arbeidsmiljøet. Den viser prosentandelene av ansatte som rapporterer høy tilfredshet, motivasjon og tilhørighet, god egenvurdert helse og arbeidsrelatert fravær, etter arbeidsmiljøkvalitet.

Hva er arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljø – handler om arbeidet og

  • er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og krever derfor ulike tilnærminger
  • påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomheters resultater og produktivitet

 

Arbeidsmiljø i og etter pandemien

I tiden fremover skal norsk arbeidsliv finne form etter en langvarig pandemi. Da vil kunnskap om arbeidsmiljøet vi har hatt til nå ha stor betydning.

Store deler av 2020 og første halvår av 2021 kan karakteriseres som en unntaksperiode som har påvirket mange parametere i arbeidslivet på ulike nivåer. I den akutte fasen av pandemien er det rimelig å anta at endringene i arbeidsmiljøet har blitt ansett som mindre viktige enn å håndtere viruset og sikre at virksomhetene overlever på kort sikt. Et viktig spørsmål blir da hva som vil skje med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i tiden som kommer.

− For at arbeidslivet skal være best mulig rustet til å møte de pågående endringene, mener STAMI at virksomhetene igjen bør rette oppmerksomheten mot eget arbeidsmiljøarbeid. Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021 gir et kunnskapsgrunnlag som vi mener kan bidra til konstruktive diskusjoner om veien videre, sier Berit Bakke.

Hovedtyngden av dataene i årets faktabok er samlet inn rett i forkant av pandemien og har stor betydning for et arbeidsliv utenfor en pandemi. Neste faktabok vil bygge på data samlet inn i årene etter pandemien, og vil gi oss et klarere bilde av hvor omfattende konsekvensene av pandemien ble, og hvordan de kommer til å bli for arbeidslivet over tid.

Under kan du laste ned faktaboken. Du kan også bestille et eksemplar ved å sende en e-post til resepsjon@stami.no.

 

Last ned og les faktaboken

Få nyhetsbrev
Lukk