Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Hørselstap som påvirker kommunikasjonen affiserer cirka 10 % av alle yrkesaktive. Likevel man vet lite om hvordan dette påvirker arbeidsdeltakelse, sykefravær og førtidspensjonering.

Støy på arbeidsplassen er fortsatt et utbredt problem, både i Norge og i andre land. I 2016 oppga om lag 9 prosent av alle yrkesaktive at de en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer er utsatt for så sterk støy at de må stå inntil hverandre og rope høyt for å bli hørt. Dette tilsvarer 220 000 yrkesaktive.

STAMI og FHI samarbeider i et prosjekt som bruker data fra to store hørselsundersøkelser i Trøndelag: HUNT4 hørsel (2017-2019) og HUNT2 hørsel (1996-1998). HUNT-dataene er koblet med data fra andre helseundersøkelser og helseregistre. Prosjektet bruker en jobbeksponeringsmatrise for å kartlegge støyeksponering.

I prosjektet vil vi blant annet finne ut:

• Hvordan hørselstap påvirker sykefravær og førtidspensjonering. Vi ønsker også å avdekke sårbare grupper og beskyttende faktorer.
• Effekten av objektivt målt yrkesstøy på hørselstap og øresus. Vi ønsker også å avdekke sårbare grupper (stenører og glassører)
• Undersøke hvilke yrker og bransjer som fortsatt er under risiko for støybetinget hørselstap
• Undersøke hvordan hørselen i befolkningen er nå sammenliknet med 20 år tilbake i tid, samt kartlegge årsaker til denne endringen

Ekstern samarbeidspartner

Folkehelseinstituttet (FHI)