På tross av mye forskning har man svært begrenset viten om sammenheng mellom fysiske arbeidseksponeringer og muskelskjelettlidelser, fravær og frafall fra arbeidslivet. Ny forskning har vist at målinger av fysisk tungt arbeid (mekaniske eksponeringer) med spørreskjemametoder kan ha store feilkilder. Det er derfor behov for forskning med nye, bedre metoder for måling av fysiske arbeidsbelastninger (mekaniske eksponeringer). I tillegg trenger man kunnskap om hvordan mekaniske og psykososiale faktorer virker sammen. Dessuten har man i liten grad tatt ansattes alder og funksjonsevne i betraktning.

Mål: Prosjektet gir ny kunnskap om hvilke faktorer i arbeidet som har betydning for helse, arbeidsevne, fravær og frafall fra arbeidslivet. Nyhetsverdien er at mekaniske eksponeringer (fysisk tunge arbeidsoppgaver) kartlegges med objektive målemetoder og at både mekaniske og psykososiale faktorer undersøkes sammen. Dette er kunnskapen man trenger for å utvikle effektive tiltak som reduserer risiko for muskelskjelettlidelser og bidrar til å opprettholde arbeidsevne.

Dette prosjektet hadde følgende hovedformål:

–              Dokumentere mekaniske eksponeringer (”belastninger”) ved å kartlegge eksponeringer for tungt fysisk arbeid med objektive målinger

–              Påvise doser av eksponeringer i arbeidet som bidrar til muskelskjelettlidelser

–              Påvise doser av eksponeringer i arbeidet som har betydning for arbeidsevne over tid

–              Dokumentere reell arbeidsevne hos ansatte i ulike aldre ved å sammenholde det de utsettes for i arbeidet (mekaniske eksponeringer) med individuell funksjonsevne

–              Påvise restitusjon og doser av fysisk aktivitet i fritiden som har betydning for arbeidsevne over tid

Eksterne samarbeidspartnere

National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark (senior researcher, PhD, Andreas Holtermann). http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da

Centre for Musculoskeletal Research (CMR), Gävle. Sweden (research director Svend-Erik Mathiassen)

http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-halsa-och-arbetsliv/Avdelningar/Avdelningen-for-arbets–och-folkhalsovetenskap/CBF-Centrum-for-belastningsskadeforskning.html

Department of work-related musculoskeletal disorders and Ergonomics, Karolinska Institute (KI), Stockholm, Sweden (research group leader, PhD, Mikael Forsman)

http://ki.se/en/imm/projects-working-life-ergonomics-psychosocial-factors-and-health

Økonomisk bidragsyter(e)

Norges forskningsråd (prosjekt 218358), http://www.forskningsradet.no/prognett-sykefravaer/Om_programmet/1226993895572