Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Samfunnet utvikler seg i en retning der negative påvirkninger på miljøet, som klimagassutslipp og uttømming av ressurser, skal bli redusert. I samsvar med dette overordnede målet står avfallsbransjen under en stadig utvikling for å møte fremtidige krav til bærekraft. Nyutviklet teknologi for å få en bedre gjenvinning av ressursene vil ikke nødvendigvis medføre bedre arbeidsmiljø. Siden det generelt finnes lite kunnskap om helsefarene for arbeidstakere i den grønne jobbsektoren har dette prosjektet som formål å kartlegge og identifisere potensielle farekilder for utsatte ansatte i sektoren.

For å undersøke den biologiske eksponeringen ved håndtering av avfall, vil STAMI kartlegge arbeidsplassluften hos forskjellige avfallsanlegg og samtidig kartlegge helsestatusen blant arbeidstakerne. Å kartlegge sammensetningen av mikroorganismer i arbeidsatmosfæren vil gi økt kunnskap om potensiell sykdomsfremkallende organismer og hjelpe til å identifisere sammenhenger mellom den biologiske eksponeringen og individuell immunrespons blant arbeidstakerne. Dette prosjektet vil kunne bidra til å identifisere tiltak for å redusere helseskadelig eksponering i forskjellige yrkesgrupper i grønne yrker.

Målsetninger i prosjektet:

  • Øke kunnskap om den biologiske eksponeringen og helserisiko for ansatte i «grønne yrker».
  • Identifisere og kartlegge potensiell sykdomsfremkallende mikroorganismer og deres spredningsveier.
  • Identifisere sammenhenger mellom den biologiske eksponeringen med immunologiske effekter, helseeffekter i luftveiene og forandringer i hudbarrieren i utsatte ansatte.

Eksterne samarbeidspartnere:

Norsk Industri, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i København, Danmark og Lisbon School of Health Technology, Portugal, IVAR IKS.

Økonomisk bidragsytere:

STAMI, Norsk industri og IVAR IKS.