Kursinformasjon

 • Når:
  19. mars 2024
 • Varighet:
  1 dag
 • Sted:
  STAMI sine lokale i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo  
 • Påmeldingsfrist:
  13. mars 2024
 • Kursavgift:
  2400 kr
 • Maks antall deltakere:
  80
 • Målgruppe:
  Målgruppa for kurset er BHT-personell som hjelper verksemder i det førebyggjande arbeidsmiljøarbeidet. Søkjarar med annan relevant bakgrunn kan også melde seg på.

BHT skal hjelpe verksemder som har risikofylt arbeidsmiljø med å førebyggje arbeidsrelaterte helseplager, sjukdom og skade. Bistanden skal vere utløyst av risikoforhold i arbeidsmiljøet som kan ha noko å seie for helsa til arbeidstakarane.

For å lykkast med det risikobaserte og førebyggjande arbeidsmiljøarbeidet, må BHT kommunisere risiko på ein god måte til verksemdene.

Seminaret gir deg ei kort innføring i kva risikokartlegging og -vurdering er, men det blir føresett at kursdeltakarane har grunnleggjande forkunnskapar og erfaring på området. Vidare lærer du korleis sårbare grupper kan varetakast i risikovurdering og -kommunikasjon, og korleis du går frå å vurdere til å kommunisere risiko. Du får presentert problemstillingar knytt til risikokommunikasjon ved fysiske, kjemiske og biologiske eksponeringar i arbeidsmiljøet i tillegg til risikokommunikasjon i BHT generelt.

Seminaret blir runda av med eit case-gruppearbeid og refleksjon omkring tematikken. Seminaret gir deg ei solid innføring i fagfeltet slik at du betre kan hjelpe verksemder med risikokommunikasjon og det førebyggjande arbeidsmiljøarbeidet.

Etter å ha delteke på seminar om risikokommunikasjon for bedriftshelsetenesta vil du ha fått ei innføring i:

 • Kva risikokartlegging og risikovurdering er
 • Korleis du kan ivareta sårbare grupper i risikovurdering og risikokommunikasjon
 • Korleis du går frå risikovurdering til risikokommunikasjon
 • Risikokommunikasjon ved fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljøeksponering
 • Risikokommunikasjon i BHT – erfaring frå praksis

Påmelding: Det er open påmelding til kurset er fullteikna. Påmelding er bindande etter søknadsfristen.

Avmelding: Ved avmelding seinare enn 29. januar blir ikkje refundert kursavgifta.  Ved sjukdom fell bort kravet dersom det kan leggjast fram sjukmelding frå lege. For avmelding send e-post til kurs@stami.no.

Med atterhald om endringar.

Kurspåmeldinga er no stengt.

Program

 • Kl.

  Registrering og kaffi

 • Kl.

  Velkommen og forventningsavklaringar

 • Kl.

  Kva er risikokartlegging- og vurdering?

  v/Karl-Christian Nordby, STAMI

 • Kl.

  Risikokommunikasjon av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljøeksponering

  v/Pål Graff, STAMI

 • Kl.

  Korleis ivareta sårbare grupper i risikovurdering- og kommunikasjon?

  v/Mimmi Leite, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Fra risikovurdering til risikokommunikasjon i eit systematisk perspektiv

  v/Hilde Myren, Forsvarets BHT

 • Kl.

  Risikokommunikasjon i BHT – ei praktisk tilnærming

  v/Svein Arthur Kallevik, RVTS Øst

 • Kl.

  Case gruppearbeid og oppsummering

  v/Karl-Christian Nordby, STAMI, Svein Arthur Kallevik, RVTS Øst og Hilde Myren, Forsvarets BHT