Hjem Nyheter Hva påvirker eldre arbeidstakere til å sl[...]

Hva påvirker eldre arbeidstakere til å slutte eller bli i jobben?

Forskere ved STAMI har undersøkt hvilke aspekter ved jobben som påvirker eldre arbeidstakere om å slutte eller bli i sin nåværende jobb.

Kunnskap om hvordan ulike faktorer i arbeidsmiljøet er forbundet med tidlig avgang fra arbeid, er avgjørende for å forlenge arbeidslivet til eldre arbeidstakere.

Derfor har STAMI gjennom flere studier og prosjekter studert hvilke faktorer som i størst grad påvirker tanker om å slutte i jobben blant eldre arbeidstakere.

Noen sider ved arbeidsmiljøet, som uønskede psykososiale og fysiske arbeidsmiljøfaktorer, kan bidra til at ansatte faller ut av arbeidslivet. På den annen side kan positive arbeidsmiljøfaktorer bidra til å forlenge arbeidslivet, for eksempel gjennom utviklingsmuligheter og kompetanseutnyttelse.

Tanker om å slutte

Mange tenker kanskje at det først og fremst er lønn, karrieremuligheter og status som har innvirkning på tanker om å slutte. Men i en jobb man allerede har, vil også arbeidsmiljø og arbeidsinnhold bidra til hvordan man vurderer arbeidssituasjonen som helhet.

I en ny studie fra STAMI fikk 12.485 arbeidstakere i norske virksomheter en rekke spørsmål om arbeidsmiljø og arbeidsinnhold, og om tanker og planer om å slutte i sin nåværende jobb .

− Vi satte oss som mål å skaffe oversikt over egenskaper ved jobben og arbeidsmiljøet som er forbundet med tanker om å slutte, forteller forsker Jan Olav Christensen, som sammen med kollega Stein Knardahl har forfattet studien.

Femten forskjellige arbeidsmiljøfaktorer ble undersøkt. Disse reflekterte forskjellige aspekter av krav og forventninger i jobben, mulighet for medbestemmelse og innflytelse over egen arbeidssituasjon og måter å jobbe på, forutsigbarhet, sosialt klima og ledelse.

De fleste av disse arbeidsmiljøfaktorene viste seg å henge sammen med tanker om å bli eller slutte. Tanker om å bli var tydeligst forbundet med et sosialt klima preget av støtte og tillit. Tanker om å slutte var i stor grad knyttet til rollekonflikter, altså i hvilken grad man opplever at forskjellige forventninger og krav som stilles, ikke er i overensstemmelse med hverandre.

Her kan du høre mer om eldre arbeidstakere:

Kollegenes mening påvirker

Christensen peker på at det kanskje kan være fristende å tenke at de som allerede vurderer å slutte, enten tilhører en gruppe som er negativt innstilt til arbeidet sitt generelt, eller at de vurderer jobben sin på en negativ måte for å rettferdiggjøre beslutningen.

I denne studien målte forskerne imidlertid arbeidsfaktorene som et gjennomsnitt av vurderingene til kollegaene i hver arbeidsenhet. Hver enkelt arbeidstakers tanker om å slutte, ble deretter sett i sammenheng med kollegaenes totale vurdering av hver enkelt arbeidsfaktor.

Dette viste blant annet at ansatte på arbeidsplasser der mange kollegaer rapporterer om høye nivåer av rollekonflikt, oftere tenker på å slutte.

− Med denne studien har vi dermed fått en viktig bekreftelse på at det er nyttig å gjennomføre arbeidsmiljøkartlegginger på gruppenivå, ettersom det å slutte i jobben ikke bare skyldes individuelle faktorer. Avgjørelser om å slutte i jobben henger også sammen med hva dine kolleger synes om miljøet, sier Christensen.

Sosioemosjonelle faktorer viktigere med alderen

Studien viste videre at enkelte faktorer ble viktigere med alderen. Det viste seg blant annet at eldre arbeidstakere legger vekt på å ha høy grad av positive utfordringer og innflytelse på hvordan jobben skal utføres.

De setter i større grad enn sine yngre kollegaer pris på ledere som gir rom for dette, og samtidig gir støtte og tar rettferdige beslutninger.

Krav til arbeidsmengde, forutsigbarhet, rollekonflikt og rolleklarhet hadde med alderen gradvis mindre betydning for tanker om å slutte.

− Vi kan ikke si noe sikkert om hva det skyldes, men enkelte teorier om aldringsprosessen tilsier at sosioemosjonelle faktorer blir viktigere med årene. Det kan også tenkes at eldre arbeidstakere gjennom erfaring har bygget kompetanse og ferdigheter (‘’krystalliserte ferdigheter’’) som gir ekstra trygghet og evne til å håndtere tidspress eller komplekse utfordringer knyttet til for eksempel uklarhet og motstridende krav, konkluderer forskeren.

Eldre sysselsatte i alderen 55−66 år utgjør om lag 20 prosent av de sysselsatte i Norge. Det tilsvarer om lag 520.000 personer. Ifølge Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021 jobber de fleste innenfor helse- og sosialtjenester, varehandel og undervisning.

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk