Hjem Nyheter God effekt av å få veiledning etter arbei[...]

God effekt av å få veiledning etter arbeidsmiljøkartlegging

Forskere ved STAMI har undersøkt om tilbakemeldingsmøter etter arbeidsmiljøkartlegginger kan bidra til å styrke arbeidsmiljøet, bedre helsen og redusere sykefravær i gjenvinningsindustrien.

En arbeidsmiljøkartlegging er et godt utgangspunkt for å identifisere forbedringsområder og utforme målrettede tiltak for å jobbe med arbeidsmiljøet.

Forskere på STAMI har gjennomført et prosjekt med mål om å skape kunnskap og bevissthet om systematisk arbeid for forbedring av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og virkninger på de ansattes helse og sykefravær. Arbeidstakere i gjenvinningsbransjen har deltatt i prosjektet.

Rapportering av resultater etter fullført prosjekt er delt i to. Resultatene i delrapport I viste at arbeidsmiljø har betydning for både fysiske og psykiske helseplager, legemeldt sykefravær, jobbtilfredshet og tanker om å slutte i jobben.

I den nye rapporten presenteres resultater om effekter av tiltak «survey-feedback» – eller tilbakemeldingsmøter – på arbeidsmiljø, helse og langtidssykefravær i industrien.

– Målet vårt i dette prosjektet var å undersøke om slike møter kan bidra til å forbedre arbeidsmiljø og redusere sykefravær, forklarer Live Bakke Finne, forsker på STAMI og en av forfatterne av rapporten.

Delt i to grupper

Ansatte fra 30 organisatoriske enheter fordelt på syv bedrifter i gjenvinningsindustrien har besvart et spørreskjema om en rekke spesifikke arbeidsforhold som har betydning for helse og funksjonsevne. De ble på forhånd tilfeldig delt inn i to grupper. Den ene gruppen ble definert som” tiltaksgruppe” og den andre som ”kontrollgruppe”.

Enhetene i tiltaksgruppen fikk tilbakemeldingsmøte med presentasjon og fortolkning av resultater fra kartleggingen, og hjelp til å initiere prosesser med å utvikle konkrete tiltak.

Enhetene i kontrollgruppen fikk ikke et slikt møte, men mottok informasjonsmateriell med råd og informasjon om kostholdsendring og fysisk aktivitet for å forbedre helse.

Tiltaket hadde effekt

Etter ett år ble en ny kartlegging gjennomført, og informasjon om sykefravær i løpet av oppfølgingsperioden ble samlet inn for å vurdere forskjeller i arbeidsmiljø, helse og sykefravær mellom tiltaksgruppen og kontrollgruppen.

­Tiltaket med tilbakemeldingsmøter hadde effekt på arbeidsfaktorene rollekonflikt og vektlegging av menneskelige ressurser, helseplagene brystsmerter og eksem eller utslett, og sykefravær med varighet på mer enn 16 dager.

– Ett år etter tiltaket opplevde arbeidstakerne i tiltaksgruppen gunstigere nivåer av disse arbeidsfaktorene, de hadde mindre av disse plagene, og de hadde lavere langtidssykefravær enn kontrollgruppen, forteller Jan Olav Christensen, forsker på STAMI og medforfatter av rapporten.

Resultatene viste også at enhetene i tiltaksgruppen i større grad enn kontrollgruppen gjennomførte arbeidsmiljøtiltak og var mer bevisste på problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø generelt.

Påvirket sykefraværet

Enheter som fikk tilbakemeldingsmøter, hadde lavere langtidssykefravær, altså legemeldt sykefravær ut over arbeidsgiverperioden, enn de som bare fikk kartlegging og generelle råd.

Forskerne fant imidlertid få direkte effekter av tiltaket på arbeidsmiljøfaktorene og helseplagene som ble kartlagt. Dette kan tyde på at tiltaket påvirket sykefraværet gjennom endringer som ikke var knyttet til disse spesifikke faktorene.

– Siden tiltaksgruppen generelt sett viste en større aktivitet knyttet til arbeidsmiljø, kan det tenkes at dette forklarer det lavere sykefraværet, selv om de konkrete faktorene som ble målt i kartleggingen ikke ble påvirket, kommenterer Bakke Finne.

Les rapporten

Få nyhetsbrev
Lukk