Om lag 63.000 personer jobber innen fiske, akvakultur, jordbruk og skogbruk i Norge. Flest jobber som bonde eller fisker.

3 av 7 tilfeller av sykefravær innen næringsgruppen fiske, akvakultur og jordbruk og skogbruk oppgis å være relatert til jobben.

Kan forebygges

Sykefravær som er relatert til jobben, kan man ofte forebygge på den enkelte arbeidsplassen. Verktøyet ‘En bra dag på jobb’ for landbruk er til god hjelp for å lage et enda bedre arbeidsmiljø for alle som jobber i denne bransjen.

→ Her finner du ‘En bra dag på jobb’ for landbruk

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning. Nedenfor ser vi litt nærmere på noen av arbeidsmiljøfaktorene som kan være utfordrende i landbruket.

Jobb og privatliv

Jobb-privatliv-balanse handler om å finne en balanse mellom både tiden vi har til rådighet og overskuddet vi har til å takle plikter og forventninger på ulike arenaer.

Balanse mellom jobb og privatliv har betydning for helse, sykefravær og for om man trives og er fornøyd med livet. 28 prosent av dem som jobber som bonde eller fisker opplever at jobben forstyrrer privatlivet.

− Ubalanse mellom jobb og privatliv kan skyldes at man jobber lange dager, at man bruker mye tid på å tenke på jobben utenfor arbeidstid, eller at arbeidet tar så mye av overskuddet at man ikke orker å gjøre ting i fritiden, sier Dagfinn Matre, forsker på STAMI.

For mange kan det være vanskelig å håndtere denne balansen, og spesielt for de som jobber i landbruk. Her er skillet mellom jobb og privatliv ikke alltid er like tydelig.

− Vi vet det er en sammenheng mellom jobb-privatliv-ubalanse og dårligere helse og søvnproblemer. Alle har behov for tid til rekreasjon og fritid, og man bør bevisst prøve å rydde plass til dette i hverdagslivet. Da har man en viss kontroll over egen arbeidssituasjon, og det vet vi er helsefremmende, legger Matre til.

Fysisk belastende arbeid

Både bønder og skogsarbeidere er de yrkesgruppene som har høyest forekomst av fysisk belastende arbeid i hverdagen. Hele 45 prosent rapporterer om at de har tungt fysisk arbeid som en del av jobben.

− I utgangspunktet er det sunt å bevege kroppen, men blir belastningen for stor og ensidig, kan det gi helseplager. Da kan det oppstå plager i rygg og skuldre. Kombinerer man flere tunge arbeidsoppgaver, kan det gi økt risiko for slitasjegikt, sier Mimmi Leite, som er forsker på STAMI.

Vibrasjoner og støy fra maskiner er også en utfordring for denne bransjen. Leite anbefaler å variere arbeidsoppgavene samt ta pauser.

− Dette er særlig viktig ved traktorkjøring og ved bruk av skogsmaskiner der man blir utsatt for vibrasjoner, påpeker hun.

Kontakt med biologisk materiale, gasser og organisk støv

Åtte av ti bønder kan fortelle at de blir utsatt for støv fra dyr, korn og andre planter. Én av fire blir utsatt for andre luftforurensinger. Å puste inn gasser og organisk støv kan gi irritasjonshoste, neseplager, allergier, astma, lungebetennelser og kroniske lungelidelser.

Støv inneholder komponenter som kan fremkalle inflammasjon og luftveisplager. Over tid kan det gi mer kroniske plager som KOLS, astma og bronkitt, sier STAMI-forsker Anne Straumfors.

Derfor er det viktig å rette oppmerksomheten mot hva man blir utsatt for og hva man kan gjøre med det.

− Tiltak kan handle om renhold, arbeidsteknikker eller arbeidsrutiner, ventilasjon eller bruk av verneutstyr. Når man skal vurdere hva man skal gjøre av tiltak og når man skal gjøre dem, er det nyttig å ha kunnskap om hvilke situasjoner som kan gi eksponering og hvilke forhold som kan øke forekomsten av komponenter som for eksempel mikroorganismer, understreker Straumfors.

Dette er 'En bra dag på jobb'

  • STAMI har utviklet verktøyet En bra dag på jobb som bedrifter kan benytte i forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
  • Det består av filmsnutter som visualiserer ulike arbeidsmiljøutfordringer og utgjør et utgangspunkt for diskusjoner. De er bygget opp av fiksjonsscener og intervjuer med ledere og ansatte i tillegg til forskere som sier noe om hva det kan føre til å stå i disse utfordringene over tid. Ikke alle utfordringer i arbeidsmiljøet kan fjernes, men forskerne gir råd om hva en kan gjøre for å redusere eller håndtere utfordringene.
  • En bra dag på jobb er et gratis kunnskaps- og erfaringsbasert og gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø.
  • Buk av verktøyet innebærer to møter på en til en og en halv time i grupper på seks til åtte personer hvor en diskuterer sitt eget arbeidsmiljø og tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Like viktig som å snakke om utfordringene, kan det være å vektlegge områder en er god på.
  • De to møtene legger grunnlaget for utvikling av en handlingsplan som dere jobber med kontinuerlig.
  • Plansjer til hvert møte kan bestilles på nett. En bra dag på jobb har som mål å engasjere alle ansatte. STAMI anbefaler derfor at prosessen blir ledet av leder og tillitsvalgt/verneombud i fellesskap for å styrke det lokale partssamarbeidet.
  • Verktøyet finner du her: enbradagpajobb.no