Skiftarbeid, nattarbeid og lang arbeidstid er en del av arbeidslivet for mange nordmenn og er viktige risikofaktorer i dagens arbeidsmiljø. Tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø (NOA) ved STAMI viser at mer enn 600 000, eller 24 prosent av yrkesaktive i Norge, jobber utenom dagtid, inkludert skift eller turnus. Rundt 220 000, eller ni prosent av yrkesaktive i Norge, jobber om natten.

STAMI er en av aktørene i arbeidstidsforskningen og var nylig involvert i en stor workshop med andre nordiske forskere. Sammen jobbet og diskuterte de seg gjennom en stor mengde vitenskapelige studier innen sine spesialfelt for å se på hvordan nattarbeid kan tilrettelegges slik at risikoene forbundet med slikt arbeid reduseres.

Døgnrytmen bør forstyrres minst mulig

Hovedfunnene var at nattarbeid bør organiseres på en slik måte at søvn og kroppens døgnrytmer forstyrres minst mulig, gjennom å ha få nattevakter etter hverandre, tilstrekkelig med tid mellom to vakter, og kortere varighet på den enkelte vakt.

STAMI-forsker Jenny-Anne S. Lie deltok i workshopen sammen med femten forskerkolleger fra Norden. Hun trekker frem at tidligere studier viser at en forstyrret døgnrytme gir økt risiko for brystkreft og at for lite søvn øker risiko for at det skjer ulykker.

– Basert på eksisterende studier om arbeidstid og helseeffekter, konkluderte vi med at nattskiftordninger ikke bør ha mer enn tre vakter på rad, minst elleve timer mellom vaktene og en varighet per vakt på maks ni timer, oppsummerer Lie.

Hun forteller at oppfølgingsstudiene av nattarbeid og brystkreft er så vidt ulike at man ikke kan trekke helt sikre konklusjoner om risikoen, eller om hvor mye nattarbeid som må til før risikoen øker.

– Likevel er det enighet blant både nordiske og britiske forskere at man ikke kan utsette anbefalinger om skiftplanlegging inntil man har helt sikre tall, sier hun.

Anbefalingene gjelder ikke spesielle tilfeller, som for eksempel på oljerigger eller andre isolerte arbeidsplasser med bedre mulighet for å tilpasse seg søvn på dagtid.

Nattarbeid og gravide

Studier har også vist at nattarbeid kan gi større grad av stress enn dagarbeid for gravide. Flere nattevakter i løpet av en uke har vist seg å øke risikoen for spontanabort, og det er høyere risiko for at gravide sykemelder seg etter en nattevakt, sammenlignet med etter en dagvakt. Dermed landet forskerne på at gravide bare bør ha en nattevakt i uka.

Flest jobber natt i helsevesenet

Ifølge Nasjonal overvåking av arbeidsmiljøet (NOA) ved STAMI er det innen næringen sykehustjenester at flest jobber om natten.

Ifølge Lie forteller at det i skiftordninger for norske sykepleiere oftest er maksimum tre påfølgende nattskift. Planlagt skiftordning har som regel vakter som ikke overgår ni timer, og det er minst 11 timer mellom to påfølgende vakter.

– Ved sykdomsfravær og spesielle forhold i denne sektoren kan ansatte måtte jobbe mer enn ni timer, og at det kan også bli mindre enn 11 timer mellom to påfølgende vakter.

Viktig å være oppdatert

Jenny-Anne Lie opplevde workshopen som både nyttig og viktig.

– Stadig flere mennesker jobber utenom vanlig arbeidstid, og det merkes på kroppen. Vi som forsker innen dette feltet får ofte henvendelser angående skiftplanlegging, for eksempel fra arbeidstakere, arbeidsgivere eller bedriftshelsetjenesten. Da er det viktig å være oppdatert, så råd og anbefalinger er basert på forskning og ikke bare synsing. Målet er at kunnskapen vi kom frem til, skal kunne brukes av myndigheter samt arbeidsgivere, arbeidstakere og deres organisasjoner, understreker Lie.

Andre måter å motvirke risiko på

I artikkelen presiserer forskerne at det også finnes andre måter å motvirke de helsemessige og sikkerhetsmessige risikoene ved nattevaktarbeid enn gjennom skiftplanlegging. På arbeidsplassnivå kan håndtering av utmattelsesrisiko, lysforhold og forhåndsvalg av skift etter personlig preferanse være aktuelt. Det er noen undersøkelser som også støtter mottiltak på individnivå, for eksempel sterkt lys, melatonin, å ta en lur eller bruk av sentralstimulerende midler for å forbedre tilpasningen til nattskiftarbeid. Det er imidlertid foreløpig lite bevis for at slike mottiltak reduserer de langsiktige helsekonsekvensene av nattevaktarbeid.

Resultatene fra workshopen er presentert i en artikkel som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.

Les vitenskapelig artikkel