Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Eksponering for partikulær luftforurensning (PM) er en viktig risikofaktor for respiratorisk og kardiovaskulær sykdom. Epidemiologiske og eksperimentelle studier viser at både partikkelstørrelsen og partiklenes fysiske og kjemiske sammensetning har betydning, med mulig økt toksisitet av de minste partiklene. Norske arbeidstakere blir eksponert for agglomerater/aggregater som er sammensatt av primære nano/ultrafine partikler (<0.1 µm). Disse primærpartiklene dannes utilsiktet for eksempel i termiske industrielle prosesser som benyttes i produksjon av metaller/legeringer, ved sveising og ved mekanisk nedmaling av klinker i sementfabrikker.

Hensikten med prosjektet har vært å undersøke den partikulære forurensningen som forekommer i arbeidsluft i forskjellige industrielle prosesser med hensyn til partikkelstørrelsesfordeling, morfologi, kjemisk sammensetning og løselighet/biotilgjenglighet.

Med bakgrunn i nasjonal betydning vil forurensningen i luft ved gjenvinning og støping av edelmetaller, ved produksjon av sement, aluminium, silisium, silisiumkarbid (SiC), ferrolegeringer (siliko- og ferromangan (SiMn, FeMn)) og nanosink bli undersøkt. Partikler generert ved sveising og andre type varmt arbeid som plasma og termisk skjæring og kullbuemeisling er hyppig forekommende i arbeidslivet og vil bli også undersøkt.

Det er av særlig interesse å knytte prosjektet opp mot utvikling av ny prøvetakingsmetode ved anvendelse av nano-multi-kaskade-impaktor for etterfølgende karakterisering av partikkelfraksjonene og med elektronmikroskopiske (SEM; ESEM; TEM), røntgen-diffraksjons og atomspektrometriske metoder.


Eksterne samarbeidspartnere

Institut für Angewandte Geowissenschaften, Technische Universität Darmstadt, Tyskland

Økonomisk bidragsyter

Prosjektet er støttet av NHOs arbeidsmiljøfond