Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Kunnskap om slike genvarianter er viktig fordi den kan gi oss bedre forståelse av årsaksmekanismer, og den vil bidra i identifiseringen av ukjent risikoeksponering og eksponeringsnivå. I tillegg vil kunnskapen kunne brukes til å si noe om individuell risiko og toleranse for helseskader.

Målsetting:

I dette prosjektet vil vi undersøke genvarianter i den norske befolkningen i relasjon til lungekreft, DNA-skader og inflammatoriske responser. Det vil fokuseres på variasjoner i gener knyttet til omsetning av kjemiske stoffer og betennelsesfremmende reaksjoner. Interaksjonen mellom transkripsjonsfaktorer som regulerer metabolske gener og inflammasjonsgener vil også bli undersøkt.

SAMARBEIDSPARTNERE UTENFOR STAMI:
Per Bakke, Haukeland sykehus, Bergen
International Lung Cancer Consortium (ILCCO). Dette er et internasjonalt konsortium hvor USA, flere land i Europa og Asia deltar for å forske på risikofaktorer knyttet til sårbarhet for lungekreft.

Publikasjoner:

Zaitlen et al, PlosGenetics, 2012,  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23144628)

Huang et al, PNAS, 2011 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21911369)
Huang et al, PlosOne, 2011http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21829676

EKSTERN FINANISERING:
Kreftforeningen