Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Dentex-prosjektet har som mål å studere eksponering for komposittstøv og bioaerosoler hos tannhelsepersonell. I tillegg skal forskerne evaluere om komposittpartikler kan utgjøre en helsefare for tannhelsepersonell som utsettes for disse.

Foreløpige resultater

I den første delen av Dentex-prosjektet ble det boret i to forskjellige komposittmaterialer med forskjellige tannlegebor i et laboratorium. Partiklene som boringen genererte, ble samlet opp og undersøkt med mikroskop for å se hvilke størrelser partiklene hadde. Partikkelstørrelsen er viktig fordi den bestemmer hvor langt ned i lungene partiklene kan komme når de pustes inn. Undersøkelsen viste at partiklene hadde størrelse på nivå med nanopartikler, og dermed vil kunne gå langt ned i lungene.

De oppsamlede partiklene ble brukt videre i toksikologiske tester på menneskelige lungeceller for å undersøke mulige effekter på lungene. Her så man at partiklene ble tatt opp i cellene, og at de høyeste dosene hadde toksiske effekter. Resultatene er publisert i tidsskriftet Dental Materials.

Videre studier

De neste delene av prosjektet vil bestå av en feltstudie samt utvidede studier av effekter i forsøk med avanserte lungemodeller. I feltstudien skal partikler samles opp under reelle behandlinger i tannlegeklinikker. Tannleger og tannlegeassistenter skal bære personlige prøvetakere for å undersøke hvor mye partikler de utsettes for. Det vil også være stasjonært utstyr som samler opp partikler for karakterisering.

I tillegg til partikler som dannes fra komposittmaterialene, er tannleger utsatt for luftbårne partikler som inneholder mikroorganismer (bioaerosoler) som bakterier, virus og sopparter. Prosjektet vil derfor også undersøke forekomsten av mikroorganismer i tannklinikkene. Foreløpige resultater tyder på at mengden partikler i luften henger sammen med hva slags prosedyre som utføres, og at det dannes store mengder partikler i visse situasjoner. Det skal fortsettes med målinger i tannklinikker og partiklene skal type- og størrelsesbestemmes.

Avansert lungemodell

Celleforsøkene i prosjektet skal gjøres i et spesielt kammer, som er designet for å etterlikne innåndingen av partikler i menneskelige lunger. Det vil brukes en 3D-modell som inneholder flere ulike lungecelletyper, og dermed etterlikner cellesammensetningen i lungens luftblærer bedre enn én-celle-modellen som ble brukt i tidligere forsøk. I 3D-modellen med flere celletyper skal forskerne lete etter tegn på fibrose (arrdannelse) i form av biomarkører for partikkeleksponering, som inflammasjonsmarkører og proteiner som arrdannende celler skiller ut.

Det er foreløpig lite kjent hva slags skadelige effekter luftbårne partikler fra sliping av komposittmaterialer kan ha på andre organer enn lungene. Studier har imidlertid vist at det kan være en sammenheng mellom innåndede partikler og sykdom i hjernen. Vi skal derfor studere effekten av luftbårne partikler fra komposittmaterialer i celleforsøk med menneskelige celler fra sentralnervesystemet, astrocytter og nevroner. Det vil også bli undersøkt i in vivo om man kan påvise partikler i hjernevevet etter innåndingsforsøk.

Eksterne samarbeidspartnere: 

Dentex er et samarbeidsprosjekt mellom Tannhelsetjenestens
kompetansesenter øst (TkØ), Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) og STAMI. Prosjektmedarbeider TkØ: Vibeke Ansteinsson, prosjektmedarbeider NIOM: Håkon Valen.