Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Det er ennå ikke helt klart hvordan sammenhengen er mellom de ulike komponentene av kornstøv og sykdomsutvikling, men mikroorganismer og individuell genetisk mottakelighet ser ut til å være essensielt. Mykotoksiners rolle i dette er lite kjent pga. manglende målinger av luftbåret mykotoksin. Effekten av mykotoksiner er mest kjent fra inntak gjennom mat, der det er rapportert redusert vekst, kvalme, blødninger og diaré, men dyreforsøk tyder på at mykotoksinene kan være mer toksiske ved inhalasjon enn ved matinntak.

Tidligere STAMI-studier har vist at kornbønder utsettes for høye konsentrasjoner av kornstøv, og at dette støvet kan inneholde høye nivå av mikroorganismer, mykotoksiner og andre mikrobielle komponenter. Det er derfor grunn til å tro at ansatte ved kornmottak/siloer/møller også kan være utsatt for høye konsentrasjoner av kornstøv som kan være kontaminert av bl.a. mykotoksiner. Eksponering for mikroorganismer og andre spesifikke komponenter i kornstøvet er lite studert.

Dette prosjektet har søkt å kartlegge dette, samt undersøke helseeffekter relatert til eksponering ved kornhåndtering i møllebransjen. Evt. arbeidrelaterte effekter i øvre og nedre luftveier blir undersøkt ved akustisk rhinometri, spirometri og gassdiffusjonstesting av de ansatte før og etter arbeid. Blodprøver har blitt tatt etter arbeidet for å undersøke inflammatoriske markører og evt. allergi. De har i tillegg besvart spørreskjema angående eventuelle selvopplevde plager relatert til arbeidet. Ueksponerte kontoransatte er brukt som kontrollgruppe.

Registrering av arbeids- og produksjonsforhold relatert til målt eksponering har identifisert faktorer som øker eller reduserer eksponering i kornmøllene, noe som kan gi grunnlag for å foreslå tiltak til forbedringer og oppfølging av arbeidsmiljøet.

Eksterne samarbeidspartnere

Inge Wouters, Institute of Risk Assessment Sciences, University of Utrecht (http://www.uu.nl)

Lars Barregård, Avd for Arbeids- och Miljømedicin, Sahlgrenska Institutet, Universitetet i Gøteborg (www.gu.se)

Per Erik Clasen og Silvio Uhlig, Norwegian Veterinary Institute (www.vet.inst.no)

Brett Green og William Lindsley, National Institute of Occupational Safety and Health, US, (http://www.cdc.gov/niosh/)

Økonomisk bidragsyter

NHOs arbeidsmiljøfond (www.nho.no)