Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Epidemiologiske funn tyder på at kuldeeksponering kan være en helsebelastning og assosiert med risiko for tidlig død og kronisk sykdom. Kuldeeksponering øker risiko for lokaliserte frostskader i hud og ulykker. Enkelte funn tyder også på at kuldeeksponering akutt og over tid kan innvirke på sykdommer i åndedrettssystemet, hjerte-karsykdom, muskelskjelettplager og andre kroniske sykdommer.

Det vitenskapelig grunnlaget for dette har ikke vært undersøkt godt nok. Når det gjelder arbeid i kalde omgivelser, avslører en STAMI-rapport fra 2010 av Knardahl og medforfattere en rekke kunnskapshull rundt temaet. Prosjektet skal derfor generere ny kunnskap om kulde og helseutfall, som kan anvendes til praktisk håndtering og regulering av kuldeeksponeringer i arbeidslivet.

Følgende skal undersøkes:
1) Kroppens fysiologiske kuldetilpasning
2) Kroppens smerteoppfattelse i forbindelse med kuldeeksponering
3) Kognitiv funksjon ved nedkjøling

Forventet kunnskap:
1) Etablere metoder for å undersøke fysiologiske virkninger a kulde på STAMI
2) Virkninger av arbeidstidens lengde på kuldetoleranse, funksjonsevne og helseutfall