Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Denne studien er en oppfølgingsstudie over flere år som tar sikte på å undersøke om eksponering for støv ved sementproduksjon er en medvirkende årsak til fall i lungefunksjon og økning i luftveissymptomer. Hvis slike fall blir funnet, ønsker man å fastlegge ved hvilke konsentrasjoner av støv i arbeidsatmosfæren slike effekter kan observeres.

Vi har kartlagt eksponeringen for torakalt støv i 24 sementproduserende fabrikker i åtte land i perioden 2007-2012 og det er foretatt personlige målinger av ca 3000 arbeidere. Den torakale fraksjonen ansees som best egnet til å representere det støvet som inhaleres til bronkiene. Gjennom den samme tidsperioden ble en kohort av ca 5000 arbeidstakere etablert og fulgt med observasjon av deres endringer i lungefunksjon målt gjennom spirometri og registrering av luftveissymptomer.

I 2009 ble en mer detaljert undersøkelse av andre helserelevante fraksjoner av støv foretatt. Forekomst av støv i arbeidsatmosfæren ble målt ved personlig prøvetaking, med bruk av prøvetakere som representerer respirabelt-, torakalt-, inhalerbart- og ”totalstøv. Hensikten med denne studien var å etablere omregningsfaktorer fra den ene støvfraksjonen til den andre slik at våre torakale verdier kunne sammenlignes med resultater fra andre studier der andre støvfraksjoner er målt. I tillegg vil man få informasjon om forholdet mellom fraksjonene av støv som representerer ulike partikkelstørrelsesfordelinger, noe som kan være viktig i forbindelse med valg av f.eks vernemaske.

Målet med prosjektet er å kvantifisere en assosiasjon mellom eksponering for torakalt støv i sementproduksjon og de beskrevne utfall og å gi informasjon om ved hvilke eksponeringsnivåer det ev kan påvises slike sammenhenger. Studien er i publiseringsfasen.

Eksterne samarbeidspartnere

Manuel Martinez Fidalgo, Spanish Silicosis Instutute (Alcudia, ES)

Javier Madera, Spanish Silicosis Instutute (Alcudia, ES)

Antonio Bergamaschi, Catholic Univ Sacre Cuore, (Roma, IT)

Antonio Pietroiusti, Univ degli Studi di Roma (IT)

Rolf Abderhalden, Arbeitsmedizin Abderhaldeen (Thun, CH)

Anne Kristin M. Fell, Yrkes- og miljømedisinsk avdeling, Sykehuset Telemark (Skien, NO)

Johny Kongerud, Lungeavdelingen, Rikshospitalet og UiO (Oslo, NO)

Økonomisk bidragsyter:

CEMBUREAU, den europeiske sementassosiasjonen