Hjem Prosjekt Eksperimentell studie over helseutfall ve[...]

Eksperimentell studie over helseutfall ved avgassing fra trevirke

Treverk er et hyppig brukt materiale i norske bygg. Kjemiske stoffer avgasses direkte fra treverk og kan omdannes til andre kjemiske stoffer i innemiljø. I innemiljøet er det også stoffer som reagerer med hverandre. Dette kan påvirke innemiljøet for mange mennesker. Mulige helseeffekter fra disse kjemiske stoffene kan være fra øyne, luftveier og generelle plager.

Prosjektleder

Mulige sammenhenger mellom avgassing fra to typer friskt treverk (gran og furu) i innemiljø og helseeffekter er undersøkt i et kontrollert eksperimentelt laboratorieforsøk. Forsøket har bestått av en randomisert, dobbelt blindet overkryssingsstudie (crossover study). Antall deltakere (N=40) ble bestemt med bakgrunn i praktisk gjennomførbarhet og styrkeberegning, som ble gjennomført for en randomisert overkryssingsstudie der alle pasienter utsettes for én kontrolleksponering og én eksponering med avgassing.

Måling av flyktige organiske forbindelser (VOC) frigjort fra friskt trevirke i et innemiljø ble foretatt som mål på eksponering. Som effektmål i form av mulige helseeffekter ble betennelsesreaksjoner i luftveienes slimhinner og i øyne registrert. Spirometri og måling av NO i utpust for å måle effekter i luftveiene ble målt. Mer generelle plager ble kartlagt ved hjelp av enkle standardiserte databaserte nevropsykologiske tester som er brukt i en rekke vitenskaplige studier tidligere. Symptomer ble registrert ved hjelp av spørreskjema.

Datainnsamling ble gjennomført V-2013, innledende analyser ble gjort i 2014. Prosjektet ble presentert på konferanser våren 2017, og endelig vitenskapelig publisering ferdigstilt i 2019.

Presentasjon på Nasjonal inneklimakonferanse 2017

2017 Division 5 Conference i Vancouver

Eksterne samarbeidspartnere

Anders Q. Nyrud, Dr.scient., Professor Treteknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektleder. E-post: anders.qvale.nyrud@nmbu.no

Knut Ragnvald Skulberg, MD Dr. philos., 1.amanuensis, Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for folkehelse og idrettsvitenskap/Seksjon for folkehelse. Prosjektmedarbeider/kliniske studier. E-post: knut.skulberg@inn.no

Oddbjørn Sjøvold, Professor Energi og miljø, Dr. ing., Høgskolen i Oslo og Akershus. Prosjektmedarbeider.

Nils Otto Ledermann, Seniorrådgiver inneklima, BSc, Norges Astma- og Allergiforbund. Prosjektmedarbeider.

Prosjektet har vært et delprosjekt i et større forskningsprosjekt ledet av Norsk Treteknisk Institutt, og var opprinnelig et samarbeid mellom Treteknisk institutt og Høgskolen i Oslo (HiO) v/Knut Skulberg. I publiseringsfasen gjennomføres arbeidet med utgangspunkt i Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap (Skulberg), og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU (Nyrud). Skulberg er samarbeidspartner og kontaktperson for STAMI.»

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk