Utfordringene i bilbransjen handler blant annet om fysisk belastende arbeid, støy, kjemikalier, samarbeid og sosial støtte, i tillegg til omstilling og endring. Vi kan ikke nødvendigvis fjerne disse risikofaktorene, men vi kan legge til rette for at de skal bli minst mulig belastende for ansatte i bransjen.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet, hvordan vi planlegger, organiserer og utfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø kan bidra til å øke motivasjon og redusere sykefravær.

I bilbransjen mener hele 34 prosent av ansatte med langvarig fravær at dette helt eller delvis skyldes helseproblemer forårsaket av jobben. Bransjen taper rundt 428.017 dagsverk per år på grunn av legemeldt sykefravær over 16 dager.

‘En bra dag på jobb’ skal hjelpe ansatte i bilbransjen til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Et godt arbeidsmiljø kan bidra til å forebygge mye av fraværet som er relatert til arbeidet.

En bra dag på jobb: Bilbransjen

God investering

Ved hjelp av filmer og materiell som visualiserer utfordringene bransjen opplever, samarbeider ansatte, ledere og tillitsvalgte om å identifisere utfordringene på deres arbeidsplass og deretter tiltak.

I tillegg vil ‘En bra dag på jobb’ bidra til å styrke det lokale partssamarbeidet, som er avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø.

– Dette er en god investering som vil påvirke de ansattes motivasjon og helse, men også virksomhetens arbeidsflyt og produktivitet, sier Elisabeth Goffeng, prosjektleder for En bra dag på jobb.

Minst mulig belastende

Om lag 50.000 personer jobber på bilverksted og innen bilhandel. Flest jobber som mekaniker, og den nest største yrkesgruppen er selgere.

Typiske utfordringer i bilbransjen er knyttet til fysisk belastende arbeid, støy, kjemikalier og samarbeid og sosial støtte.

– Vi kan ikke fjerne disse faktorene, men vi kan legge til rette for at de skal skal bli minst mulig belastende for ansatte, sier forsker Karl-Christian Nordby hos STAMI.

Kjemikalier på jobb

Som et eksempel trekker han frem at over posent av ansatte i bilbransjen opplever at de daglig er i kontakt med kjemikalier i jobben sin, enten via innånding eller ved hudkontakt.

– Inntrykket er at de fleste i bilbransjen er flinke til å beskytte seg mot kjemikalier gjennom luft, blant annet gjennom å bytte ut skadelige stoffer med mindre skadelige stoffer.

Det er også viktig å tenke på huden sin og gjør nødvendige grep for å ikke få kjemikalier på huden. Bruk hansker som er tilpasset kjemikaliene du skal ta i og oppgaven du skal utføre, slik at du slipper å vaske deg med sterke såper i etterkant, påpeker forskeren.

Tungt arbeid

Mye av arbeidet i bilbransjen kan være tungt fysisk, innebære ugunstige arbeidsstillinger og ansatte er utsatt for vibrasjoner.

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen, men hvis belastningen blir for stor eller for langvarig kan det føre til muskel- og skjelettlidelser og sykefravær. For å forebygge for stor belastning er det viktig å ha tilgang på og benytte hjelpemidler og variere på arbeidsoppgavene.

Alle vinner med et godt arbeidsmiljø

Sosial støtte, en god tone og godt samarbeid er viktig på en arbeidsplass både for trivsel og produktivitet. Ansatte som utsettes for negativ sosial adferd, som for eksempel mobbing og trakassering, har økt risiko både fysiske og psykiske helseproblemer, søvnproblemer og sykefravær.

Alle ansatte, og særskilt ledere, har ansvaret for en god omgangstone og hvordan en snakker til hverandre.

Mye av arbeidet i bilbransjen kan være tungt fysisk, innebære ugunstige arbeidsstillinger og ansatte er utsatt for vibrasjoner. Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen, men hvis belastningen blir for stor eller for langvarig kan det føre til muskel- og skjelettlidelser og sykefravær. For å forebygge for stor belastning er det viktig å ha tilgang på og benytte hjelpemidler og variere på arbeidsoppgavene.

Hvilke utfordringer som er viktig og riktig å jobbe kan variere fra bedrift til bedrift, ’En bra dag på jobb’ hjelper bedrifter å finne de faktorene de bør jobbe med for å skape et godt arbeidsmiljø.