Sosiale ulikheter

Sosiale ulikheter har stor betydning for menneskers yrkesdeltagelse, helse og levealder. STAMI har over lengre tid sett på ulike arbeidsmiljø- og arbeidshelsefaktorer knyttet til sosiale ulikheter i helse.

Nyhet 24. juni 2020

Mentale lidelser og utdanningsvansker påvirker muligheten for å lykkes i arbeidslivet

Vanskeligheter i utdanningsløpet og mentale lidelser i løpet av oppveksten og i ung voksen alder har negative konsekvenser for mulighet...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Sick leave and medication use in pregnancy: A European web-based study

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

High birth weight and perinatal mortality among siblings: A register based study in Norway, 1967-2011

Nyhet 23. august 2016

Doktorgrad ved STAMI: Årsaker til sykefravær i et livsløpsperspektiv

Karina Corbett ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i sitt doktorgradsarbeid benyttet informasjon fra nasjonale registre og hel...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The gender gap in sickness absence from work and the influence of parental absence on offspring absence 15 years later. Register-based cohort of Norwegians born in 1974-1976

Prosjekt 27. februar 2015

Årsaker til, og konsekvenser av å droppe ut av skolen: et livsløpsperspektiv

En stor del av norske elever dropper ut av videregående skole. Så mye som en av fem dropper ut eller fullfører ikke i løpet av fem å...

Pågående Prosjektperiode 2015 – 2018
Publikasjoner Utgivelsesår 2014

The Impact of Child Behaviour Problems on Maternal Employment: A Longitudinal Cohort Study

Prosjekt 14. januar 2015

Vurdering av arbeidsrelatert sykelighet og muligheter for forebygging

Prosjektets mål er å studere omfanget av arbeidsrelaterte helseproblemer, både forekomst og hvordan slike helseproblemer fordeler seg...

Avsluttet Prosjektperiode 2000 – 2016
Nyhet 5. november 2014

Kva arbeidsmiljøet har å seie for utdanningsskilnader i sjukefråværet

Yrkesaktive menn og kvinner med grunnskuleutdanning har tre til fire gongar større risiko for høgt sjukefråvær samanlikna med yrkesak...

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

The association of high birth weight with intelligence in young adulthood: A cohort study of male siblings

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Employment Trends During Preschool Years Among Mothers of Term Singletons Born with Low Birth Weight

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Adaptation to the birth of a child with a congenital anomaly: A prospective longitudinal study of maternal well-being and psychological distress

Nyhet 8. oktober 2013

Alvorlegare smerter blant kvinner enn menn?

Ny forsking ved Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at det blant personar som rapporterer smerter, er vanlegare at kvinner har kliniske...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Does the threshold for reporting musculoskeletal pain or the probability of attributing work-relatedness vary by socioeconomic position or sex?

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

The impact of a child's special health care needs on maternal work participation during early motherhood

Publikasjoner Utgivelsesår 2012

Levealder og dødsårsaker hos menn undersøkt ved helsekontroll i 1964

Publikasjoner Utgivelsesår 2012

Paediatric trauma mortality in Norway: population-based study of injury characteristics and urban-rural differences

Publikasjoner Utgivelsesår 2012

Social inequalities in road traffic deaths at age 16-20 years among all 611 654 Norwegians born between 1967 and 1976: a multilevel analysis

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Influence of early life factors on social inequalities in psychiatric outcomes among young adult Norwegian men

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Dealing with emigration in cohort studies: follow-up of mortality and cancer incidence among Norwegians born between 1967 and 1976

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Kjønnsforskjeller og sosiale ulikheter i sykefravær 2000-03 blant fødte i Norge, 1967-76

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Educational attainment of 25 year old Norwegians according to birth order and gender

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Educational attainment in Norwegian men: influence of parental and early individual characteristics

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Suicide in young Norwegians in a life course perspective: population-based cohort study

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Influence of physical, mental and intellectual development on disability in young Norwegian men