Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Tom Sterud

    Seniorforsker, analyse- og utviklingssjef

Tema

Det overordnede målet med dette prosjektet er å utvikle evidensbaserte modeller og løsninger knyttet til arbeidstid, for å støtte helse, trivsel og arbeidsdeltagelse i de nordiske landene. Prosjektet søker å skape arbeidstidsrelaterte løsninger spesielt for kvinner og eldre arbeidstakere, som ofte har utfordrende arbeidstid.

Delmål for prosjektet er for det første, å undersøke samfunnsmessige og sosioøkonomiske forskjeller og trender ved nordiske arbeidstidsmønstre ved hjelp av representative nasjonale og europeiske data, for å identifisere politisk relevante trender og sårbare grupper for målrettede tiltak (WP1 der STAMI er involvert). Dernest, å studere effekter av skiftarbeid og egeninnflytelse på arbeidstid mhp helse, balansen jobb-fritid og arbeidsdeltakelse, ved hjelp av veletablerte prospektive kohortstudier (WP2). Endelig vil 9 intervensjonsstudier og to andre studier gjennomføres for å skape og teste intervensjoner på organisatorisk og individuelt nivå, knyttet til egeninnflytelse på arbeidstid, tidsstyring og jobb-fritid-balansen. Målet med intervensjonsstudiene er å generere kriterier og verktøy for å forbedre helse, trivsel og arbeidsdeltakelse (WP3). De evidensbaserte løsninger, modeller, verktøy og retningslinjer vil bli tatt i bruk i de nordiske landene.

 

 

Eksterne samarbeidspartnere:
Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Finland.
University of Tampere (UT), School of Social Sciences and Humanities, Finland
University of Stockholm, Stress Research Institute (SRI), Sweden.
Karolinska Institute (KI), Department of Neuroscience, Sweden.
University of Bergen (UiB), Department of Global Public Health and Primary Care, Norway.
National Research Centre for the Working Environment (NRCWE), Denmark.
University of Copenhagen (UC), Denmark.
Aarhus University, Department of Clinical Medicine, Denmark
Aarhus University Hospital, Department of Occupational Medicine, Aarhus, Denmark.
Danish Cancer Society (DCS), Denmark.


Økonomisk bidragsyter
NordForsk