Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Tall fra Faktaboken 2021 viser at 7,9 prosent av sysselsatte (207 000) arbeidstakere i Norge er eksponert for vibrasjoner i arbeidet. Andelen har vært stabil gjennom mange år. Av disse oppgir 136 000 å være eksponert for hånd-armvibrasjoner og 117 000 for helkroppsvibrasjoner. Blant de som pådrar seg hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS) er det i enkelte studier vist at 50 prosent faller ut av arbeidslivet.

Mistanke om hånd-arm-vibrasjonsskade etter arbeid med håndholdt vibrerende verktøy er en av de hyppigste tilstandene som utredes ved de arbeidsmedisinske avdelingene i landet.

Ny vibrasjonsdempeteknologi

Det er de senere årene utviklet teknologi som gjør at vibrerende håndholdt verktøy kan vibrasjonsdempes med en effekt på  opptil 90 prosent redusert energioverføring til håndtaket som operatøren holder i. I dette prosjektet vil vi fremskaffe kunnskap om størrelsen på vibrasjonseksponering ved bruken av dagens verktøy før og etter ombygging/oppbygging av maskiner med ny vibrasjonsdempeteknologi.

Den nyeste teknologien er ennå ikke i vanlig bruk, selv om virksomhetene som bruker verktøyene er motivert for å ta dem i bruk. Vi forventer at klare resultater fra dette prosjektet vil kunne føre til at produsentene av aktuelle håndholdte/håndstyrte verktøy vil ta i bruk den nye teknologien. Også tilsynene vil ha behov for slik kunnskap med tanke på oppfølging av virksomhetene. For virksomhetene vil dempet vibrasjonsenergi fra verktøyet føre til verktøyene kan brukes lengre før man når farenivå for helseskade.

Bedre måleteknologi

Vibrasjonseksponering blir vanligvis risikovurdert gjennom bruk av produsentopplysninger om vibrasjonsnivåer på verktøy og anslag på tid for eksponering. Det er en økende erkjennelse av at denne måten å bedømme eksponering på er usikker og at gjeldende grenseverdier og tiltaksverdier ikke gir tilstrekkelig beskyttelse mot vibrasjonsskader. Dokumentasjonen av eksponeringsreduksjonen gjennom tiltak integrert i verktøyet er derfor av stor betydning, og vil bidra til å identifisere tiltak for å redusere vibrasjonseksponeringen for utsatte arbeidstakere.

Måleteknologien som tas i bruk i prosjektet vil gi et bedre bilde av eksponeringen ennintn eksisterende risikovurderingsverktøy, både med tanke på forebygging og kunnskapsutvikling. Det muliggjør mer treffsikre forebyggende tiltak mot vibrasjonsskader.

Bidrar med økt kunnskap

Oppsummert skal prosjektet bidra til å redusere sykefravær og frafall blant arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen som jobber med vibrerende håndverktøy, ved å:

  • øke kunnskap hos entreprenører og arbeidstakere om vibrasjonsnivået til verktøy som brukes mye i bygg og anleggsbransjen
  • øke kunnskap hos entreprenører og arbeidstakere omkring tiltak som kan bidra med å redusere vibrasjonseksponeringen.
  • utvikle prototyper på verktøy med tekniske modifiseringer som integrert dempemekanisme som reduserer vibrasjonseksponeringen
  • bidra med økt kunnskap til forskningsfeltet ved å dokumentere effekter av vibrasjonsreduserende tiltak

Deltakende bedrifter er Mesta, Skanska, Peab, Caverion, Vestfold fjellboring, Gjerden Fjellsikring og Visinor. IA i BNL er finansiell bidragsyter. Prosjektet har en referansegruppe der partene ved deltakende bedrifter er representert.