Prosjektleder

Prosjektdeltakere

En kopling mot Kreftregisteret ble gjort i 2006/2007 for å utrede assosiasjoner mellom overhyppighet av kreft i lymfesystem og benmarg blant de ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene (Rosenborgkohorten), og og indikatorer for historisk eksponering for kreftfremkallende agens ved laboratoriene. Det ble funnet en overhyppighet av slik kreft (SIR 1,8; 95 % CI 0,6-4,2). Kunnskapsdepartementet satte ned en rådgivende medisinsk ekspertgruppe som vurderte funnet (Dybingutvalget), og gruppen anbefalte en ny oppkopling etter 5 år for å se om det var en ytterligere opphoping av slike kreftsykdommer. STAMI og Kreftregisteret er av Kunnskapsdepartementet bedt om å oppdatere kreftforekomsten i Rosenborgkohorten. STAMI leder dette arbeidet.

Eksterne samarbeidspartnere

Kristina Kjærheim og Tom K. Grimsrud, Kreftregisteret. www.kreftregisteret.no

Publikasjoner

STAMI-rapport 14 februar  2007

STAMI-rapport 12 desember  2007 (tilleggsrapport)

Planlagt STAMI-rapport 2015 (under arbeid)

Planlagt artikkel om oppfølging av clusterundersøkelse etter ytterligere 5 års oppfølgingstid

Økonomisk bidragsyter(e)

Kunnskapsdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586