Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Follobanen er i dag det største samferdselsprosjektet i Norge og vil når den er ferdig omfatte en 20 kilometer lang dobbel tunnel. Denne tunnelen vil bli den lengste jernbanetunnelen i Norge, og den første lange tosporede jernbanestrekning.

To metoder er vanlige når en tunnel blir drevet: den konvensjonelle metoden med boring og sprengning (The Norwegian way of tunneling) eller bruk av «full-face» tunnel boremaskiner (TBM). Follobanen vil i hovedsak bli drevet med TBM maskiner, noe som er uvanlig i Norge.

Under boringen av tunnelen kan TBM-arbeidere bli eksponert for ulike partikler, som er kjent for å øke risikoen for lungesykdom (redusert lungefunksjon, silikose og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)). De viktigste eksponeringene er steinstøv, krystallinsk kvarts og eventuelt oljetåke.

BaneNOR, entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) og STAMI har gjennomført et samarbeid for eksponeringsvurdering og helseovervåking under TBM-driving av tunnelsystemet for Follobanen.

Eksponering og helse ved produksjon av tunneler med TBM er i liten grad studert vitenskapelig, og det en mangel på kunnskap både om eksponeringsnivåer for støv generelt og krystallinsk kvarts spesielt. For å kunne avgjøre om eksponeringsnivåene er trygge er det nødvendig med høy-kvalitetsstudier blant arbeidstakere i denne bransjen. Dette er også et felt som gis oppmerksomhet av statlige organer som er ansvarlige for grenseverdifastsettelse for kvarts. Grenseverdien for kvarts i Norge ble satt ned i 2020 og blir i dag vurdert i flere land.

Behovet for kunnskap på feltet er også stort for arbeidstilsyn, byggherrer og entreprenører. Prosjektet tar sikte på en omfattende eksponeringsvurdering av støv inkludert kvarts, der bronkiale og alveolare lungeeffekter er mulig. Videre vil prosjektet basere sine helserelaterte mål på samarbeid med BaneNORs og AGJVs bedriftshelsetjeneste (BHT). Prosjektet vil kunne føre til at råd om eksponeringsreduksjon og beskyttelsestiltak relatert til arbeid på TBM gis.

Eksterne samarbeidspartnere:

Rikshospitalet – May Brit Lund – Overlege
Rikshospitalet – Liv Ingunn Bjoner Sikkeland – Forsker

Les nyhetssak om prosjektet fra magasinet Arbeid og Helse 2017