Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Eksponering for mangan i lave konsentrasjoner kan føre til forstyrrelser i det motoriske nervesystemet. Også affektive forandring samt forandringer i hormoner relatert til seksualfunksjoner har vært vist. Nivået på eksponering som er nødvendig for å forårsake slike forstyrrelser er dårlig kjent.  I denne tverrsnittsstudien ble 137 sveisere og et tilsvarende antall kontroller undersøkt. Dessuten ble 34 pasienter med diagnostisert manganisme og 24 pasienter med nylig påvist idiopatisk Parkinson’s sykdom (PD) undersøkt. 96 sveisere, 96 kontroller og 27 pasienter med manganisme ble undersøkt seks år tidligere. Av disse ble henholdsvis 63, 65 og 17 personer fulgt opp. Dessuten ble 22 personer i kohorten (manganisme, PD og kontroller) undersøkt med PET-scan. Et bredt nevropsykologisk testbatteri ble administrert til respondentene. Parametre for jernstatus og biomarkører for eksponering og alkoholbruk ble målt. Sveiserne bar luftpumper for individuell innsamling av kontaminanter i arbeidsatmosfæren.

Målsetningen for undersøkelsen er å undersøke om deler av testbatteriet som brukes er egnet til helsovervåkning av personer som eksponeres for mangan i arbeid. Videre målsetninger er å evaluere ved hvilket eksponeringsnivå kritisk effekt oppstår. Dette er viktig for å kunne sette riktige administrative normer. Dessuten har undersøkelsen som mål å bedre muligheten for diagnostisering av tilstander forårsaket av eksponering for Mn.

Eksterne samarbeidspartnere

Northwest Public Health Research Centre, St.Petersburg, Russland.

Økonomisk bidragsyter(e)

Manganese Health Research Program