90 prosent av lærere trives i jobben og opplever jobben sin som givende og meningsfull.

Samtidig mener hele 28 prosent av ansatte med langvarig fravær at dette helt eller delvis skyldes helseproblemer forårsaket av jobben. Her kan STAMIs verktøy En bra dag på jobb være til god hjelp.

Omtrent 224.000 personer jobber innen undervisningssektoren, og av disse er 67 prosent kvinner. Lærere er generelt både motiverte og engasjerte i jobben sin.

Men jobben har også sine utfordringer:

 • 31 prosent er psykisk utmattet etter jobb minst én gang i uka
 • 40 prosent av de med søvnvansker oppgir at dette kan skyldes jobben
 • 46 prosent av de med hodepine oppgir at dette kan skyldes jobben
 • 54 prosent av de med psykiske plager oppgir at dette kan skyldes jobben
 • 48 prosent av de med smerter i nakke og skuldre oppgir at disse kan skyldes jobben

Vold og trusler

Lærere på 1. til 10. trinn har fire ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler sammenlignet med andre yrkesgrupper. I videregående skole er det konflikter med elever og foresatte som peker seg ut.

Mange ansatte i undervisningssektoren står daglig i situasjoner der det utøves vold eller trusler om vold.

– Fysiske skader ved vold utøvd av barn er vanligvis begrenset, men det kan være mentalt belastende å håndtere barn som utagerer. Det kan føre til økt risiko for muskel- og skjelettplager, psykiske helseplager og sykefravær, sier Morten Birkeland Nielsen, forsker hos STAMI.

Han legger til at klare retningslinjer og prosedyrer for hva en skal gjøre når en opplever ubehagelige situasjoner og forebyggende arbeid er viktig for å redusere belastningen for de som opplever ubehagelige situasjoner.

Balanse mellom jobb og privatliv

Vanskeligheter med å skille mellom jobb og privatliv er en utfordring som spesielt peker seg i ut i læreryrket fordi man i stor grad tar med seg arbeid hjem. Det dreier seg om både forberedelser, etterarbeid og ikke minst tilgjengelighet utover normal arbeidstid.

– Det å oppleve at jobben forstyrrer privatlivet kan påvirke tiden og overskuddet en har til å håndtere plikter og forventninger hjemme og har en mulig sammenheng med økt risiko for dårlig psykisk helse og søvnproblemer, forteller Live Bakke, som er forsker ved STAMI.

I tillegg handler utfordringene i sektoren om høye emosjonelle krav, tilbakemelding på arbeidet og endringer og ny teknologi.

Gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø

‘En bra dag på jobb’ gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø. Ved hjelp av filmer og materiell som visualiserer utfordringene bransjen opplever, samarbeider ansatte, ledere og tillitsvalgte om å identifisere utfordringene på deres arbeidsplass og deretter tiltak.

Det er effektivt og gir gode resultater.

En bra dag på jobb

Her finner du ‘En bra dag på jobb’ for undervisningssektoren. Verktøyet dekker både undervisning i grunnskolen, og i videregående skole.

En bra dag på jobb

 1. STAMI har utviklet verktøyet En bra dag på jobb som bedrifter kan benytte i forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
 2. Det består av filmsnutter som visualiserer ulike arbeidsmiljøutfordringer og utgjør et utgangspunkt for diskusjoner. De er bygget opp av fiksjonsscener og intervjuer med ledere og ansatte i tillegg til forskere som sier noe om hva det kan føre til å stå i disse utfordringene over tid. Ikke alle utfordringer i arbeidsmiljøet kan fjernes, men forskerne gir råd om hva en kan gjøre for å redusere eller håndtere utfordringene.
 3. En bra dag på jobb er et gratis kunnskaps- og erfaringsbasert og gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø.
 4. Det er per i dag utviklet for 14 bransjer, og vi utvikler nye bransjer fortløpende. I løpet av 2022 vil vi lasere verktøyet for fire nye bransjer: landbruk (inkludert jordbruk og skogbruk), overnattings- og serveringsbransjen, rengjøringsvirksomheter og hjemmetjenesten (hjemmehjelp og hjemmesykepleien).
 5. Buk av verktøyet innebærer to møter på en til en og en halv time i grupper på seks til åtte personer hvor en diskuterer sitt eget arbeidsmiljø og tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Like viktig som å snakke om utfordringene, kan det være å vektlegge områder en er god på.
 6. De to møtene legger grunnlaget for utvikling av en handlingsplan som dere jobber med kontinuerlig.
 7. Plansjer til hvert møte kan bestilles på nett. En bra dag på jobb har som mål å engasjere alle ansatte. STAMI anbefaler derfor at prosessen blir ledet av leder og tillitsvalgt/verneombud i fellesskap for å styrke det lokale partssamarbeidet.
 8. Verktøyet finner du her: enbradagpajobb.no