Mykje av det jobbrelaterte sjukefråværet på kontorarbeidsplassar er mogleg å førebygge. Torsdag 17. februar arrangerte Kommunal- og distriktsdepartementet eit webinar der temaet var inkluderande arbeidsliv og førebygging av arbeidsrelatert sjukefråvær.

Saman med Arbeidstilsynet presenterte Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) nettsida Arbeidsmiljøportalen, der du mellom anna finn verktøyet ‘En bra dag på jobb’.

En bra dag på jobb: kontorarbeid

Nye verktøy viser veg

Webinaret viser korleis dei to verktøya på portalen, ‘En bra dag på jobb’ og Arbeidsmiljøhjelpen, kan nyttast til å førebygge arbeidsrelaterte muskelskjelettplager og psykiske plager på kontorarbeidsplassar.

− Heile 28 prosent av dei med fråvær som jobbar på kontor, oppgir at dette heilt eller delvis er forårsaka av jobben. Psykiske plager blir rapporterte å utgjere ein stor del av dette fråværet. Mykje av dette kan ein førebygge, seier Henriette Johansen, kommunikasjonsrådgjevar i STAMI.

I webinaret fortel Johansen om både muskelskjelettplager og psykiske plager som det er mogleg å førebygge på kontorarbeidsplassen.

Omorganisering og heimekontor

Johansen peikar på at mange som jobbar på kontor, opplever omorganisering. Det kan føre til at dei opplever at krava blir høgare, at jobben blir prega av uforutsigbarhet og at det er uvisse rundt kva som blir forventa.

− I slike prosessar vil det vere viktig med ein støttande leiar. Generelt ser vi at tilsette som opplever næraste leiar som støttande og rettferdig, har lågare risiko for seinare psykiske helseplager, seier Johansen.

I løpet av dei to siste åra har dei fleste som jobbar på kontor fått kjennskap til heimekontoret, og mange betyr det auka fleksibilitet og autonomi. På den andre sida, viser forsking at å jobbe heime bidrar til auka ubalanse mellom jobb og privatliv, og at det kan føre til uhelse og lite produktivitet.

Sjå webinaret her