Felter markert med røde linjer er obligatoriske felter og må fylles ut for å kunne registrere og lagre prøven, og gå videre til neste trinn. Første kolonne av trinn 1- Registrer prøver skal inneholde informasjon felles for serien av prøver som registreres, mens de to neste skal inneholde informasjon om hver enkelt prøve. Registrert prøveinformasjon lagres i trinn 2. Forklaring av ulike symboler benyttet finner du her. Nedenfor får du informasjon og tips til registreringen av serie- og prøveinformasjon. Velg fra listen eller bla deg nedover siden.

Serie-ID Prøve-ID Prøvetype
Verneombud informert Dato for prøvetaking Stasjonær   Personlig
Initiert av Ytre forhold Landbakgrunn
Tiltak Prøven er utført Yrke
Prøvetakingsstrategi Sted for prøvetaking Arbeidsoperasjon
Er prøven tatt ved innlogget v.. Prøvetakingstid Arbeidsplass
Ikke-obligatoriske felter: Frekvens/varighet
Prøvetakingsmetode Åndedrettsvern
Analysemetode Øvrige ansatte…
Analyselaboratorium
Tilleggsinformasjon
Lagre og videre til trinn 2

 

Serie-ID er identifiseringskoden for alle prøvene i serien, og er det første som registreres. En serie er en samling av prøver som kan være prøver f.eks fra et skift, en arbeidsdag eller en bestemt arbeidsoppgave. Prøve-ID er identifisering for den enkelte prøven i en serie. Hvordan bedriften ønsker å navngi og å gruppere prøvene er helt opp til bedriften selv.
Både Serie-ID og prøve-ID velges fritt av bedriften, og benyttes for at bedriften skal finne tilbake til sine serier og prøver i arkiv.

Verneombud informert skal besvares ved å merke av for ja eller nei. Denne informasjonen er med for å få en oversikt over om verneombudet i bedriften er involvert i forhold til resultater av målingene.

Intiert av: Prøvetakingen kan være initiert av virksomheten, myndighetstilsyn eller forskningsprosjekt.

Forbindelse med tiltak: Dersom prøven er gjennomført i forbindelse med tiltak, svares det på om prøven er tatt før eller etter tiltaket.

Prøvetakingsstrategi: Her velges den prøvetakingsstrategien som ble benyttet. For mer forklaring til de ulike alternativene, se Arbeidstilsynets temasider om Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier.

Er prøven tatt ved innlogget virksomhet?  Dersom den ansatte som bærer måleutstyret arbeider i den innloggede bedriften dagen(ene) målingen(e) gjennomføres, velges JA. Dersom den ansatte arbeider hos en annen bedrift når målingen blir gjort, velges Nei. Når Nei er valgt dukker feltet Virksomheten prøvetakingen er utført i opp, og her kan du søke i listen for å finne bedriften den ansatte har arbeidet under målingen(e). Dersom den aktuelle bedriften ikke finnes i listen, velg «Annet, spesifiser» og skriv inn informajon om bedriften.

 

Prøve-ID er identifisering for den enkelte prøven i en serie. Prøve-ID er det første feltet i informasjon som gjelder den enkelte prøve. Hvordan bedriften ønsker å navngi og å gruppere prøvene er helt opp til bedriften selv. Navn velges fritt, og det anbefales å navngi slik at det blir enkelt å finne tilbake til prøven senere. En prøve kan bestå av flere målinger som f.eks ved måling av løsemidler der man har målt på benzen, etylacetat, toluene etc.

Når målingene er utført med samme type prøvetaker og analysert med samme analysemetode, vil disse utgjøre en prøve. Når ulike prøvetakere eller er analysemetoderer benyttet, er det enklest å dele opp prøvene per prøvetaker og/eller analysemetode, for å få registert dette i systemet.

Dato for prøvetaking viser til datoen målingene ble gjennomført. Dersom prøvetakingen går over til neste dag, velges dato prøvetakingen startet som dato for prøvetaking.

Forhold under prøvetaking er en nedtrekksliste med fem alternativer. Det vil være en subjektiv vurdering av eksponeringsforholdene som gjøres etter beste evne av  den som gjennomfører prøvetakingen eller den som har gått med prøvetakingsutstyret for den gitte prøven. Denne informasjonen er nyttig for å vurdere prøvene i etterkant. Normale forhold velges dersom man mener lufteksponeringen er som den pleier.

Ytre forhold beskriver hvor den som bar prøvetakingsutstyret arbeidet i prøvetakingstiden, innendørs, utendørs eller begge steder, i løpet av prøvetakingen. Dette vil være nyttig for vurdering av prøvene i etterkant. Innendørs vil man anta at værforhold har lite eller ingenting å si for eksponeringen, mens dette vil kunne ha mye å si utendørs. Dersom det er utført arbeid utendørs kan vind også registreres. Tunnel og gruve blir regnet som innendørs.

Sted for prøvetaking skal beskrive hvor den arbeidende oppholdt seg under prøvetaking, som f.eks. laboratorium eller knuseanlegg. Ved å trykke på forstørrelsesglasset ved siden av feltet eller i feltet, får du opp en liste med registrerte steder der du kan søke eller lete manuelt i mappene. Søk gjøres i det hvite feltet øverst. Trykk OK når du har valgt riktig sted for prøvetaking. Dersom du ikke finner riktig sted for prøvetaking, velg Annet, spesifiser og OK. Fyll deretter inn stedet for prøvetaking i feltet Spesifisering.

Prøvetakingstid kan skrives som eksakt verdi i minutter i feltet eller du kan velge fra nedtrekkslisten. Ved å trykke på  ved siden av feltet, får du 8 alternativer å velge fra. Prøvetakingstiden er tiden fra målingen blir startet til den avsluttes.

 

Prøvetype kan være stasjonær eller personlig. Personlige er prøver der en person har båret prøvetakingsutstyret, mens stasjonære er fastmontert på ett sted gjennom hele prøvetakingen.

For stasjonære prøver skal det registreres Hva målingen representerer. Velg fra nedtrekkslisten det alternativet som passer best for den aktuelle prøven.

 

For personlige prøver skal det registreres noe informasjon om den som har båret utstyret og hva personen har jobbet med under prøvetakingen. Dette er for å kunne se på hvilken eksponering ulike arbeidsoppgaver gir eller ulike yrkesgrupper kan ha både på et overordnet nasjonalt nivå og for virksomheten. Dersom man kjenner til hvilke prosesser som gir høy eksponering kan det lettere gjøres gode tiltak for å redusere denne. Det første som velges er om det er mann eller kvinne som har båret utstyr og deretter velges fødselsår.

 

Landbakgrunn velges fra en liste som blir tilgjengelig ved å trykke med musepekeren i det hvite feltet eller på forstørrelsesglasset ved siden av. Fra listen kan du velge hvilket land personen som har båret utstyret er fra. Velg land og trykk OK for å registrere valget.

 

Yrke er også obligatorisk og velges fra en liste. Yrkene er de samme som blir benyttet i arbeidstakerregisteret og følger standard for yrkesklassifisering fra 1998, STYRK. Det anbefales å søke i listen om man ikke er veldig godt kjent med oppbyggingen av kodesettet i arbeidstakerregisteret. Du bør velge det yrket personen har så detaljert som mulig, for å ha best mulig informasjon tilgjengelig om prøven.

 

Arbeidsoperasjon skal beskrive arbeidsoppgaven som ble utført under prøvetakingen. Listen er omfattende for å dekke størst mulig del av det norske arbeidsliv. I mange tilfeller vil det gjennom en åttertimers dag gjennomføres flere enn en arbeidsoppgave da velges den som antas å gi mest eksponering. Velg fra listen det alternativet som passer best for dine prøver. Dersom ingen av alternativene passer, velg Annet, spesifiser.

 

Arbeidsplass fast eller varierende er ment å gi informasjon om personen utfører arbeidet på en fast plass tilrettelagt for de spesifikke arbeidsoppgavene som gjennomføres, eller jobber flere steder der det ikke nødvendigvis er tilrettelagt for eksponeringene. Velg Fast dersom det er tilrettelagt for alle eksponerende situasjoner, og velg Varierende dersom personen jobber flere steder og det ikke er tilrettelagt med tanke på lufteksponering.

Frekvens/varighet skal gi informasjon om hvor ofte og hvor lenge den som arbeider jobber med samme type arbeidsoppgave som under prøvetakingen.

Åndedrettsvern benyttet besvares med Ja eller Nei. Dersom åndedrettsvern er benyttet, svares det på om prøvetakingen er utført «Utenfor masken» eller «Inni masken».

Prøvetaking er utført Utenfor maske eller Inni maske. Det vanligste er at målingen utføres utenfor masken i innåndingssonen til den arbeidende.

Øvrige ansattte med lik eksponering skal gi en indikasjon på hvor mange andre som har den samme eksponeringen i virksomheten. Dette vil kunne si noe om omfanget av eksponeringen, og er viktig for vurdering av resultatene f.eks i forbindelse med en risikovurdering.

Overføring av prøveinformasjon til trinn 2 og lagring

Når alle informasjon om prøven er registrert i trinn 1- Registrer prøve, blir knappen «Legg til som ny prøve» aktiv. Trykk på denne for å overføre prøveinformasjonen til tabellen i trinn 2-Registrer stoff. Nå kan du enten legge til flere prøver ved å fylle ut feltene i trinn 1 med ny prøveinformasjon eller legge til stoffene det har blitt målt på i trinn 2.

Merk! Informasjon om prøven blir ikke lagret i trinn 1, men blir først lagret ved bruk av lagreknappen i trinn 2. For å lagre må  informasjonen fra skjemaet i trinn 1 flyttes/overføres til tabellen i trinn 2 ved å bruke Legg til som ny prøve eller Oppdater prøve, før du trykker på Lagre.

NB! Prøver uten komponenter (stoff) er ikke synlige i Arkiv, men er tilgjengelig under ufullstendige registreringer.

 

Ikke-obligatoriske felter

Disse feltene er valgfrie å fylle ut, men det er anbefalt for bedriftens eget arkiv at de fylles ut for å ha mest mulig kunnskap om prøvene som legges inn.

Prøvetakingsmetode beskriver hvilken type prøvetaker som er benyttet, og velges fra en søkbar liste. (ikke-obligatorisk felt)

Analysemetode beskriver hvilke(n) analysemetode(r) som er benyttet for å analysere prøvene. Det kan være en eller flere metoder som f.eks. veiiing (GRAV) eller gasskromatografi (GC), eller flere (GRAV+GC). Velg det som passer for din prøve fra listen. Dersom du ikke finner riktig alternativ, velg Annet, spesifiser, og fyll ut prøvetakingsmetoden som ble benyttet. (ikke-obligatorisk felt)

 

Analyselaboratorium som har gjennomført analysene kan være nyttig informasjon. Velg fra listen eller bruk Annet, spesifiser, dersom det benyttede laboratoriet ikke er registrert. (ikke-obligatorisk felt)

 

Tilleggsinformasjon kan være nyttig for å registrere informasjon om prøven som ikke kan registreres i andre felter. Det kan for eksempel være værforhold, eller andre kommentarer som er nyttige for vurdering av prøven (ikke-obligatorisk felt). Det kan skrives 250 tegn.

 

Tilbake til