Arbeidsmiljø handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø bidrar til at vi arbeider bedre og at virksomheten oppnår bedre resultater.

Alle bedrifter opplever utfordringer forbundet med arbeidsmiljøet. Det å jobbe med arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess, der det er viktig med tillit mellom ledelse, ansatte og tillitsvalgte.

Det lønner seg å ha et godt arbeidsmiljø!

Frisører er generelt både motiverte og engasjerte i jobben sin. Men jobben har også sine utfordringer:

 • 6 prosent av de med hudplager oppgir at disse kan skyldes jobben
 • 19 prosent av de med smerter i bena oppgir at dette kan skyldes jobben
 • 24 prosent av de med smerter i armene oppgir at dette kan skyldes jobben
 • 46 prosent av de med smerter i nakke og skuldre oppgir at dette kan skyldes jobben
 • 16 prosent av de med hodepine oppgir at dette kan skyldes jobben

– Langtidssykefraværet blant frisører er høyt. Det ligger 31 prosent høyere enn gjennomsnittet for alle yrkesaktive, forklarer avdelingsdirektør ved STAMI, Therese Nordberg Hanvold, som har skrevet doktorgrad om fysisk arbeidsbelastning blant annet hos frisører.

– Ut ifra forskningen blant frisører ser vi også at en stor andel slutter etter kun få år i yrket. Og om lag 30 prosent oppgir at det skyldes arbeidsrelaterte helseplager, som for eksempel hudplager og muskel- og skjelettplager, slår hun fast.

Hun peker for eksempel på at mange av plagene relatert til muskel og skjelett kan forebygges og reduseres ved systematisk å jobbe med arbeidsstillinger.

En bra dag på jobb

Verktøyet ’En bra dag på jobb’ er utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt for å gjøre det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø.

Her finner du verktøyet ‘En bra dag på jobb’ for frisører

Det bygger på de faktorene forskning viser har betydning for arbeidsmiljøet i frisørbransjen, samt erfaring fra virksomheter.

Ved hjelp av filmer og materiell som visualiserer utfordringene bransjen opplever, samarbeider ansatte, ledere og tillitsvalgte om å identifisere utfordringene på deres arbeidsplass og deretter tiltak.

Verktøyet er en del av IA-avtalens (Inkluderende Arbeidsliv) satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid. IA-avtalen er et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet i Norge.

Det er per i dag utviklet for 14 bransjer og vi utvikler nye bransjer fortløpende. Innen 2022 vil vi lasere verktøyet for fire nye bransjer: landbruk (inkl. jordbruk og skogbruk), overnattings- og serveringsbransjen, rengjøringsvirksomheter og hjemmetjenesten (hjemmehjelp og hjemmesykepleie).

En bra dag på jobb

 • STAMI har utviklet verktøyet En bra dag på jobb som bedrifter kan benytte i forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
 • Det består av filmsnutter som visualiserer ulike arbeidsmiljøutfordringer og utgjør et utgangspunkt for diskusjoner. De er bygget opp av fiksjonsscener og intervjuer med ledere og ansatte i tillegg til forskere som sier noe om hva det kan føre til å stå i disse utfordringene over tid. Ikke alle utfordringer i arbeidsmiljøet kan fjernes, men forskerne gir råd om hva en kan gjøre for å redusere eller håndtere utfordringene.
 • En bra dag på jobb er et gratis kunnskaps- og erfaringsbasert og gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø.
 • Buk av verktøyet innebærer to møter på en til en og en halv time i grupper på seks til åtte personer hvor en diskuterer sitt eget arbeidsmiljø og tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Like viktig som å snakke om utfordringene, kan det være å vektlegge områder en er god på.
 • De to møtene legger grunnlaget for utvikling av en handlingsplan som dere jobber med kontinuerlig.
 • Plansjer til hvert møte kan bestilles på nett. En bra dag på jobb har som mål å engasjere alle ansatte. STAMI anbefaler derfor at prosessen blir ledet av leder og tillitsvalgt/verneombud i fellesskap for å styrke det lokale partssamarbeidet.
 • Verktøyet finner du her: enbradagpajobb.no