STAMI-rapport

Publisert

  • 2017

Forskningsområde

Temaovergripende

STAMI-rapport nr. 5/2017. Arbeidsmiljømyndighetene benytter seg av flere ulike virkemidler for å påse at virksomhetene etterlever kravene i lovgivningen. Målet er å bidra til varige forbedringer i arbeidsmiljøet slik at arbeidsrelaterte sykdommer og skader forebygges.

Kunnskap knyttet til i hvilken grad de ulike virkemidlene har tilsiktede effekter kan danne grunnlag for videreutvikling av tilsynsmetoder, arbeidsprosesser og prioriteringer. Målet med denne kunnskapsoppsummeringen var å identifisere, vurdere og sammenstille fagfellevurdert forskning om effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljøfaktorer av betydning for helse.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang