Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Bøndene og dyrene blir gjennom innånding eksponert for en rekke mikroorganismer og kjemikalier som kan bidra til helseproblemene som observeres i den norske griseproduserende industrien.

Deoxynivalenol (DON) overvåkes regelmessig av fôrindustrien for å evaluere fôrkvaliteten med hensyn på mykotoksinforurensning. I Norge er den anbefalte maksimale konsentrasjonen av DON i grisefôr 500 μg/kg, mens EU begrenser DON-konsentrasjonen i grisefôr til 900 μg/kg. Likevel blir rapporter om mykotoksinrelaterte problemer hos griser stadig vanligere.

De observerte problemene med grisehelse kan være en indikator for bønder som også blir utsatt for potensielt farlige patogener eller giftstoffer.

Innåndingspotensialet for DON-eksponering på grisebedrifter er ennå ikke vurdert, men DON-konsentrasjonen i kornstøv på norske kornbedrifter, kornmottak og fôrmøller varierer fra rundt hundre til nesten 10 000 μg/kg. Endotoksin er kjent for å ha synergistiske effekter med DON, og forventes å bli funnet i store mengder i grisefjøs. Det totale antall av bakterieceller og soppsporer i grisehus er vanligvis i området 106-1010 / m³ og 103-108 / m³, henholdsvis.

Eksponeringsvurdering i griseproduksjonsanlegg er derfor nødvendig for å undersøke helsepåvirkningen av toksigene sopp, mykotoksiner og endotoksiner både på bønder og griser, og for å gi nødvendig kunnskap for mulige intervensjoner.

Dette søkes oppnådd i denne studien ved å undersøke forekomsten av potensielt toksigene sopp, mykotoksiner og endotoksiner i prøver av sengehalm, fôr, avsatt støv og luftbåret støv på en rekke forskjellige grisgårder.

Eksterne samarbeidspartnere
Silvio Uhlig, Veterinærinstituttet
Ana Stanic, Veterinærinstituttet

Økonomisk bidragsyter(e)
Forskningsrådet