Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Nylig publiserte undersøkelser har fokusert på hyfer (multicellulære celletråder) og mindre fragmenter fra sopp som mulige årsaker til inneklimaplager.  Nivået av soppfragmenter i inne- og uteluft er ukjent fordi det ikke fines målemetoder for disse partiklene. De toksiske egenskapene er også lite undersøkt. Dessuten viser laboratorieundersøkelser at viabiliteten (»levedyktighet) til soppsporer påvirker deres betennelses-fremkallende egenskapene i allergisk retning. Det er derfor uklart hvilken helserisiko soppartikler utenom sporer representerer.

Målsetningene for prosjektet var derfor:

  1. å utvikle målemetoder for soppfragmenter og sopphyfer
  2. å måle forekomsten av soppfragmenter, sopphyfer og sporer i en liten forundersøkelse i vanlige og fuktskadede bygninger
  3. å karakterisere soppfragmenter, sopphyfer og viable og ikke viable sporer med kjemiske og biokjemiske metoder
  4. å studere de toksiske egenskapene i celleforsøk

Preparater av viable og ikke-viable sporer og hyfefragmenter vil bli fremstilt fra renkulturer av sopparter som er vanlig i inneklima med fuktproblemer. Forventede resultater er nye målemetoder for soppartikler som kan anvendes i eksponeringstudier og epidemiolgiske undersøkelser, og ny innsikt i hvilken betydning soppvekst i innemiljø kan ha på effekter i luftveiene.

Eksterne samarbeidspartnere

Jørn Holme og Elisabeth Øya, Folkehelseinstituttet
Ida Skaar og Elin Rolen, Veterinærinstituttet
Brett Green, National Institute of Occupational Health and Safety, USA

Økonomisk bidragsyter(e)
Norges Forskningsråd