Prosjektleder

Prosjektdeltakere

I Norge er det ca. 2000 sesongarbeidere i asfaltbransjen (Arbeidstilsynet 2010). Ved legging av asfalt vil det forekomme komponenter fra bitumen og bindemidler i form av damp og kondenserte partikler i arbeidsatmosfæren. I tillegg eksponeres asfaltleggerne for fossil diesel og ev. biodiesel brukt til rengjøring av utstyr, og for bl.a. eksos fra kjøretøy og maskiner og en rekke andre stoffer i damp- og partikkelform.

Prosjektets formål

Et tiltak som lenge har vært anvendt i asfaltbransjen for å redusere eksponeringen til asfaltører, er å senke temperaturen på asfalten ved produksjon og utlegging.

En tidligere studie utført av STAMI (lenke til rapport) har vist at lavtemperaturasfalt – varm miks gir lavere eksponering for asfaltrøyk/-damp enn varmasfalt – hot miks. For å undersøke dette og følge opp skal vi i dette prosjektet:

– Sammenlikne eksponering for en rekke kjemiske komponenter i lavtemperaturasfalt og høytemperaturasfalt

– Studere lungefunksjon og biomarkører for systemisk inflammasjon hos ansatte i asfaltbransjen, og sammenlikne asfaltarbeidere som legger lavtemperaturasfalt eller høytemperaturasfalt med hverandre og en kontrollgruppe

– Studere sammenhengen mellom eksponering for asfaltrøyk fra lavtemperaturasfalt og varmasfalt og de ovenfor nevnte helseeffektene.

Slik skal prosjektet gjennomføres

Prosjektet starter med en tverrsnittsundersøkelse der helseundersøkelser gjennomføres før asfaltsesongen i 2022, i samarbeid med deltagende entreprenørers bedriftshelsetjenester. Det skal utføres lungefunksjonstesting og tas blodprøver. Helseundersøkelsene skal gjentas før asfaltsesongen slutter.

I løpet av asfaltsesongen vil det bli utført personbårne luftmålinger både ved legging av lavtemperaturasfalt og varmasfalt som et supplement til den tidligere studien.

Eksterne samarbeidspartnere:

  • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)
  • Anniken Sandvik, Arbeidsmedisinsk avdeling, OUS

Økonomiske bidragsytere:

  • Vei og jernbane EBA
  • Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen (RVO)