Studien viser dysfunksjon av små luftveier hos de eksponerte arbeiderne. Arbeiderne har videre økte nivåer av overflateaktivt middel protein D, noe som indikerer en påvirkning av eksponering på det overflateaktive stoffet i lungene. De har også høyere doserelaterte nivåer av Matrix Metalloproteinase 12, som er kjent for å være involvert i utviklingen av emfysem.

I denne studien ble lungefunksjon og biomarkører for inflammasjon i lungene hos ansatte under pågående eksponering for kvarts studert, samt molekylære endringer (genuttrykk/metylering) i celler fra neseslimhinne hos ansatte under pågående eksponering for kvarts undersøkt. Studier av sammenhengen mellom eksponering for kvarts blant bergborere og sprengningsledere i dagen, og de ovenfor nevnte helseeffektene, var en del av prosjektet, samt undersøkelse av lungefibrose (silikose) hos bergborere og sprengningsbaser eksponert for kvarts.

Prosjektet startet med en tverrsnittsundersøkelse der helseundersøkelsene ble gjennomførts så nær de ansattes arbeidsplass som mulig, og fortrinnsvis rett etter arbeidsdagens slutt. Spirometri ble utført, og blodprøver og børsteprøver fra nesen ble tatt for bestemmelse av biologiske markører.

Eksponerte, som har jobbet med liknende arbeidsoppgaver i minst fem år, ble tilbudt «high resolution computed tomography» (HRCT) skanning av lungene. Dette ble gjennomført ved forskjellige røntgenavdelinger etter en egen protokoll. Alle eksponerte individer fra deltagende fjellsprengningsbedrifter, som oppfylte kriteriene for inklusjon, ble invitert til undersøkelsene. Som kontroller ble personer fra de samme bedriftene invitert. Disse har arbeidsoppgaver som ikke er assosiert med nevneverdig eksponering. Tverrsnittsundersøkelsen avdekket forskjeller i lungehelse mellom eksponerte og kontroller, og en oppfølgingsstudie av lungefunksjon med nye lungefunksjonsundersøkelser ble gjennomført etter to år hos bedriftenes bedriftshelsetjenester.

Prosjektet har blitt utført i samarbeid med Regionalt Verneombud (RVO).