Prosjekt 2019–2020

Dieseleksos, biomarkører og toksiske mekanismer

Målet med prosjektet er å etablere nye, sensitive molekylære/epigenetiske biomarkører for yrkeseksponering for dieseleksos, samt øke forståelsen av virkemekanismer for toksiske effekter. Slike markører vil kunne være med på å forutsi risiko for negative helseeffekter og sykdom.

Noen yrkesgrupper puster inn mye dieseleksos i løpet av arbeidsdagen sin. Dette gjelder spesielt de som arbeider innendørs med dieseldrevne maskiner. Eksponering for dieseleksos kan være forbundet med økt risiko for utvikling av luftveissykdommer som astma, KOLS og lungekreft, samt hjerte- og karsykdommer. Tunnelferdigstillere, som jobber med vann- og frostsikring og elektriske installasjoner i tunneler, er en yrkesgruppe som er høyt eksponert for dieseleksos.

Vil etablere nye epigenetiske biomarkører

Målet med prosjektet er å etablere nye, sensitive molekylære/epigenetiske biomarkører for yrkeseksponering for dieseleksos, samt øke forståelsen av virkemekanismer for toksiske effekter. Slike markører vil kunne bidra til bedre estimering av eksponering og effektiv biologisk dose, og kan dermed være med på å forutsi risiko for negative helseeffekter og sykdom.

Studiedesignet omfatter en undersøkelse av tunnelferdigstillere og en tilsvarende ikke-eksponert referansegruppe fra samme bransje. Fokus er primært rettet mot biomarkører relatert til mekanismer for lungekreft, men mange av disse har også betydning for andre kroniske lungesykdommer. Noen mekanismer kan også ha overføringsverdi til hjerte- og karsykdom indusert av diesel eksos eksponering.

Epigenetikk gir nye muligheter

Et nytt og lovende forskningsfelt innen arbeidsmiljøeksponeringer og helseeffekter er epigenetikk. Epigenetiske endringer, som er viktige for hvordan våre gener reguleres, er sterkt assosiert med miljøpåvirkning. Vi vil undersøke om epigenetiske forandringer i blodet til dieseleksos-eksponerte arbeidere kan representere biomarkører for eksponering og helseeffekter. Vi vil også studere om protein-profiler i plasma kan utgjøre egnede biomarkører. Telomerer er strukturer på enden av kromosomene, som sikrer korrekt kopiering av DNA ved celledeling. Det er kjent at ulike miljøeksponeringer kan endre lengden av telomerer. Vi vil undersøke om yrkeseksponering for dieseleksos ved tunnelferdigstilling er assosiert med slike endringer i telomerlengde.

 

Eksterne samarbeidspartnere

David H. Phillips & Volker Arlt, Kings College London

Jan Topinka, Czeck Academy of Science, Praha

 

Økonomiske bidragsytere

Cirkle K arbeidsmiljøfond

Publikasjoner

Relaterte prosjekter

Få nyhetsbrev
Lukk