Muskel- og skjelettlidelser står for den største andelen av legemeldt langtidsfravær i norsk arbeidsliv. Nakke- og skuldersmerter er mest utbredt.

Tall fra arbeidsmiljøovervåkningen ved STAMI (NOA), viser at en stor andel norske yrkesaktive har arbeidsoppgaver som innebærer at de må ha armene hevet. I 2019 oppga 14 prosent av sysselsatte at de arbeider med hendene over skulderhøyde ¼ av dagen eller mer. Blant tømrere oppgir hele 61 prosent tilsvarende.  Andre utsatte yrkesgrupper er mekanikere, elektrikere og frisører.

Arbeid som krever at hendene holdes over skulderhøyde i lengre tid, har vært ansett som en risikofaktor for å utvikle skulderlidelser. Tidligere resultater fra forskning på området har imidlertid pekt i ulike retninger for om det finnes noen slik sammenheng.

I denne systematiske kunnskapsoppsummeringen har STAMI sett på følgende problemstillinger: 1) Kan arbeid over skulderhøyde forårsake skulderplager eller sykdom? 2) Finnes det noen dose-respons sammenheng? Dokumentasjonen er vektet i henhold til kvaliteten på studiene, inkludert vurderingsmetoder for både eksponering og utfall.

Kort oppsummert

  • Det er klare holdepunkter for at det er en sammenheng mellom arbeid med armene hevet og skulderlidelser.
  • Sammenhengen er enda sikrere når det gjelder arbeid med albuene i høyde over skuldrene (> 90 grader).
  • Funnene gjaldt både uspesifikke skuldersmerter og klinisk diagnostiserte skulderlidelser, og de gjaldt for begge kjønn.
  • Varighet og intensitet, samt om man bruker verktøy, løfter tungt eller bruker mye kraft samtidig som man jobber med armene hevet, har betydning.
  • Skulderlidelser kan forebygges, blant annet ved å organisere arbeidet slik at man reduserer hyppigheten og varigheten av arbeid med armene hevet.
  • Andre forebyggende tiltak er bruk av hjelpemidler, for eksempel noe som kan støtte armene så de får hvile under arbeidet. Å variere arbeidsoppgavene, ta pauser og finne et passende treningsopplegg som styrker kroppen generelt vil også kunne redusere risikoen.

En mulig årsak til at risikoen for skulderlidelser øker ved arbeid med armene hevet, er at senen fra skulderen og ned til overarmen generelt har dårlig blodforsyning. Når man da arbeider med armene høyt, stiger trykket i skuldermusklene, og blodgjennomstrømningen reduseres. I tillegg trykkes senen mot benstrukturer. Belastning over tid kan føre til betennelse i senen og skade i vevet, noe som igjen kan føre til forkalkning.

Et systematisk søk ble utført i Medline, Embase og Health and Safety Science Abstracts. Litteraturgjennomgangen inkluderte alle vitenskapelige artikler på engelsk eller skandinavisk som ble publisert mellom 1990 og 2018.

Kriterier for inkludering var at artikkelen inneholdt informasjon om arbeid med hevede armer og smerter, eller kliniske diagnoser i skulderen. Flere kriterier førte til eksklusjon, blant andre studier som slo sammen nakke- og skuldersmerter.

Kvaliteten på hver artikkel ble skåret av to forskere med et standardisert skjema tilpasset de ulike studiedesignene.

Evidensen for en sammenheng mellom eksponering og utfall ble vurdert med henvisning til GRADE-retningslinjene. Til sammen ble 34 artikler inkludert i gjennomgangen. Tjuefem artikler fikk høy kvalitetsskåre (>50 %)