Publisert

Arbeidsmiljøsatsingen

  • Arbeidsmiljøsatsningen er et tverretatlig samarbeid mellom NAV, STAMI, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet.
  • Arbeidsmiljøsatsningen skal formidle forskningsbasert kunnskap som skal gi treffsikre bransjerettede tiltak og verktøy slik at virksomhetene enkelt kan ta det i bruk.
  • Målet er å styrke og motivere til felles innsats i virksomhetene, og bidra til at virksomhetene ser verdien og effekten av å jobbe forebyggende.
  • Arbeidsmiljøportalen er ett av flere tiltak i Arbeidsmiljøsatsningen.

Norge ligger i den absolutte verdenstoppen når det gjelder jobbtrivsel og -motivasjon. Samtidig er sykefravær og frafall fra jobb for høyt. Det betyr at det finnes et uforløst potensial i hvordan vi jobber med arbeidsmiljøet vårt.

Norge har mye å vinne på at det jobbes godt med arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø vil få flere i arbeid, sørge for at flere står lenger i jobb, øke produktiviteten og løfte kvaliteten i arbeidet.

For å styrke innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid, er det i gjeldende IA-avtale etablert en arbeidsmiljøsatsing som skal sørge for kunnskap, kompetanse og verktøy til hjelp og støtte for virksomhetene (se faktaboks til venstre).

Arbeidsmiljøportalen samler kunnskapen

En viktig del av Arbeidsmiljøsatsingen er Arbeidsmiljøportalen, som ble lansert og presentert i et webinar 7. desember 2020. Portalen samler bransjespesifikk kunnskap og verktøy. Her har alle aktørene i satsingen bidratt med innhold og kunnskapsgrunnlag

På webinaret trakk fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim frem hva han tror skal til for å nå IA-avtalens mål om lavere sykefravær og mindre frafall fra arbeidslivet.

– For det første skal vi innrette innsatsen ute på selve arbeidsplassen og gjennom det lokale partssamarbeidet mellom ansatte og ledelse. For det andre skal vi få til en nytenking rundt hva arbeidsmiljø virkelig handler om – som er selve arbeidet. Det betyr at vi skal fokusere på hvordan arbeidet planlegges, organiseres og utføres ute på den enkelte arbeidsplassen.

Arbeidsplasser er forskjellige og har utfordringer som må løses på ulik måte. Derfor er det viktig å vite hvilke tiltak og virkemidler som fungerer fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Og nettopp det skal Arbeidsmiljøportalen bidra til. Hensikten er å samle, koordinere og lenke opp relevant informasjon som er lett tilgjengelig for virksomhetene og som har virksomhetenes behov som utgangspunkt.

Arbeidsmiljøportalen inneholder blant annet:

  • Arbeidsmiljøhjelpen (verktøy fra Arbeidstilsynet)
  • En bra dag på jobb (verktøy fra STAMI)
  • Fakta om bransjen (statistikk fra STAMI og Petroleumstilsynet)
  • Min side – arbeidsgiver (statistikk fra NAV)

Enkle bransjespesifikke verktøy

Trude Volheim, direktør i Arbeidstilsynet, er opptatt av hvor viktig det er med god og riktig kunnskap når virksomhetene skal jobbe med arbeidsmiljøet.

– En viktig jobb for vår del er å bidra med kunnskap om hvordan arbeidsmiljøet påvirker helsen og jobbengasjementet til ansatte, men også virksomhetens resultat. Vi vet at når tiltak på arbeidsplassnivå er basert på kunnskap, er det større sannsynlighet for at de vil ha ønsket effekt.

Hun trakk frem de nye verktøyene En bra dag på jobb og Arbeidsmiljøhjelpen, som skal legge til rette for at ledere, tillitsvalgte og verneombud på en enkel måte kan utvikle og forbedre arbeidsmiljøet sitt.

Basert på vitenskap

Pål Molander, direktør i Staten arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fremhevet at vi er helt avhengige av å ha flest mulig i arbeid for å sikre Norges fremtidige velferd.

– Å bli enda bedre på å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet vil ikke komme av seg selv. Det vil kreve en mer vitenskapsbasert tilnærming. En bransje- og yrkestilnærming vil bringe oss et godt stykke videre på den veien. Dette er ingen quick fix, men vil sette virksomhetene i stand med å jobbe med de riktige tingene – som vi vet virker.

Arbeidsmiljøportalen tar hensyn til at det er forskjeller mellom bransjene og inneholder verktøy og kunnskap rettet mot ulike bransjer. I første gjelder det barnehager, sykehjem, sykehus, bygg og anlegg, næringsmiddelindustrien, persontrafikk og petroleumsvirksomhet. Flere bransjer kommer i løpet av 2021.

Hvordan lykkes på virksomhetsnivå?

Roger Heimli, nestleder i LO, mener løsningen for å jobbe godt med arbeidsmiljø ligger i partssamarbeidet på arbeidsplassen.
– Det er på den enkelte arbeidsplassen i dialog mellom leder, tillitsvalgte og verneombud om spesifikke utfordringer at jobben må gjøres. Så kan vi bidra med å møte bransjenes ulike behov.

Han får støtte av Nina Melsom, leder i NHO.
– Dette er et samspill. Virksomhetene må tørre å stille seg spørsmålet om hva som er deres utfordringer og hvordan de skal skape en kultur for å ta tak i utfordringene. Hvis ansatte, tillitsvalgte og ledelse får de riktige verktøyene og ser at de skaper gevinster, tror jeg dette ruller av seg selv.

Opptak av webinar fra 7. desember 2020 – lansering av Arbeidsmiljøportalen