Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA)

NOA ved STAMI arbeider med kunnskapsgrunnlaget som myndighetene og partene i arbeidslivet bruker i sitt arbeid på arbeidsmiljø- og arbeidshelsefeltet.

Den tredje Faktaboka om arbeidsmiljø og -helse ble utgitt i 2015. Faktaboka er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, som bedre enn noen gang gir et samlet og kvalitetssikret bilde av status og trender innen arbeidsmiljø og helse i Norge.

Faktaboka i et trykket format gir et overordnet bilde over arbeidsmiljøtilstanden i norsk arbeidsliv. Faktaboken peker på hovedutfordringer og bidrar i det overordnede prioriteringsarbeidet, men NOAs datakilder åpner også for en mer brukertilpasset og detaljert tilnærming gjennom mer spesifiserte datauttrekk.

Derfor har instituttet utviklet et elektroniske verktøy for arbeidsmiljøfakta, som skal gi tilgang til brukervennlig, mer detaljerte og bakenforliggende data.

Grunnlaget for effektivt forebyggende aktivitet er faktakunnskap knyttet til de konkrete arbeidsmiljøutfordringen man står overfor i egen bransje eller yrke. Verktøy for arbeidsmiljøfakta adresserer de viktigste risikofaktorene og helseplagene knyttet til arbeidsmiljøet.

Bruk av verktøyet åpner for en rask oversikt over de risikofaktorer som vil kreve forebyggende arbeid.

Aktuelle lenker

  • Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir et overblikk over status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet. Faktaboka kommer ut hvert tredje år, og årets utgave er nylig lansert. Faktaboka kan brukes som et oppslagsverk med oppdatert statisitikk, trender og analyser av arbeidsmiljø og helse i Norge.

  • Nasjonal statistikk om arbeidsmiljø og helse - temabasert oppslagverk av alle indikatorene som danner basis for Faktaboka. Vi oppfordrer til å bruke både Faktaboka og nettsiden for å gjøre seg kjent med status og utviklingstrekk i norsk arbeidsliv.

  • Oversikt over ansatte ved NOA