Blant ansatte i hjemmetjenesten er sykefraværet nær dobbelt så høyt sammenlignet med den generelle yrkesbefolkningen. Sykefravær over 16 dager er på 7,7 prosent for ansatte her.

Én av to sykemeldte i hjemmetjenesten oppgir at sykefraværet skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben, viser nasjonale tall fra STAMI.

− Formålet med dette forskningsprosjektet er å få kunnskap om faktorer i arbeidsmiljøet som kan bidra til å forklare risikoen for sykefravær blant ansatte i hjemmetjenesten, forteller forsker Håkon A. Johannessen, som leder prosjektet.

Psykisk utmattelse og muskelskjelettplager

Han forteller at ansatte i hjemmetjenesten er en av yrkesgruppene som sliter mest med psykisk utmattelse etter jobb.

Sammen med sykehjemsansatte ligger de høyt på statistikken over muskelskjelettplager og søvnvansker. Tall fra STAMI viser at mange har betydelige psykiske plager.

For å finne ut hvorfor det er slik, er STAMI i gang med et forskningsprosjekt for å avdekke risiko for sykefravær i hjemmetjenesten. Forskerne i prosjektet har kartlagt nær to tusen ansatte i hjemmetjenesten og analysert datamaterialet.

Les mer om prosjektet

Høye emosjonelle krav

I hjemmetjenesten er kontakt med brukere og pårørende en viktig og givende del av arbeidet, og det å håndtere egne og andres følelser eller takle andre menneskers sorger og gleder er en stor del av hverdagen.

− Vi vet at arbeidsmiljø og sykefravær henger tett sammen. Når man opplever at det stadig er ubalanse mellom de følelsene man selv kjenner og de man må uttrykke for å opptre profesjonelt, kaller vi det emosjonell dissonans. Å forholde seg til andre menneskers følelser og legge vekk egne kan over tid utgjøre en belastning og gi økt risiko for sykefravær, sier Johannessen.

Rollekonflikt

En annen arbeidsmiljøfaktor som preger hjemmetjenesten, er rollekonflikt. Rollekonflikt oppstår typisk når man står overfor forventninger eller forespørsler som ikke lar seg forene, eller opplever at man må gjøre ting som er i strid med egne verdier og oppfatninger. Det kan også henge sammen med at man opplever manglende ressurser til å løse arbeidsoppgavene.

− Stor grad av rollekonflikt på jobb gir krevende arbeidsforhold, lite effektive arbeidsprosesser og økt risiko for helseplager, forklarer forskeren.

Han peker på at det er viktig at nærmeste leder hjelper de ansatte med å prioritere mellom arbeidsoppgaver for å forebygge rollekonflikter, samt at det er viktig med god kommunikasjon og god leder- og kollegastøtte som tiltak for å bidra til at ansatte kan håndtere utfordrende arbeidsmiljøfaktorer best mulig.

STAMI har også utviklet et eget verktøy for å jobbe med faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten.

En bra dag på jobb for hjemmetjenesten

Kartlegger flere faktorer

I tillegg til høye emosjonelle krav og rollekonflikt, har STAMIs forskere indentifisert flere spesifikke psykososiale og ergonomiske faktorer som preger hjemmetjenesten.

− Kartlegging av slike faktorer er til god hjelp for å oppnå en målrettet og prioritert forebyggende arbeidsmiljøinnsats i hjemmetjenesten, forklarer Johannessen.

Forskningsprosjektet har også sett nærmere på de forebyggende effektene av Arbeidstilsynets innsats i hjemmetjenesten.