Nyhet

Emosjonelt arbeid og sykefravær

Arbeid som innebærer direkte kontakt med kunder, klienter og pasienter kan være belastende. I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant forskerne at arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, eller vise følelser som ikke er i overensstemmelse med egne følelser, har en økt risiko for sykefravær.

De som har kunde-/klientkontakt må ofte bruke egne følelser for å skape en stemning som gir fornøyde kunder eller klienter. Denne type arbeid stiller krav om smil, høflighet, engasjement og empati, uavhengig av den ansattes dagsform og humør.

Emosjonell dissonans

Arbeidstakere som jobber med kunder og klienter må ofte regulere følelsene sine for å kunne uttrykke de følelsene som er forventet av dem i den yrkesrollen de har. At man må uttrykke følelser i jobbsammenheng har både positive og negative effekter på arbeidstaker, men når man stadig opplever at det er ubalanse mellom de følelsene man selv kjenner og de man må uttrykke, emosjonell dissonans kan dette ha negative helsekonsekvenser.

I den aktuelle studien fant forskerne at arbeidstakere som ofte opplevde en slik ubalanse mellom følte og uttrykte følelser hadde en økt risiko for sykefravær.

– Disse resultatene viser at det er viktig å være oppmerksom på de emosjonelle aspektene ved yrker hvor kunder, klienter og pasienter er en stor del av arbeidshverdagen, sier stipendiat ved STAMI, Anne-Marthe Rustad Indregaard.

Rollekonflikt

I tillegg til emosjonell dissonans undersøkte også forskerne andre psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer. Her viste resultatene at det å oppleve rollekonflikt også er et forhold som økte risikoen for sykefravær. Rollekonflikt innebærer at man mottar motstridende krav og forespørsler eller må utføre oppgaver som man ikke synes man bør utføre. På den andre siden viste det seg at det å ha kontroll over arbeidsintensitet og beslutninger er faktorer som reduserer risikoen for sykefravær.

Totalt 7 758 arbeidstakere som jobber med kunder og klienter var med i studien, som er en del av forskningsprosjektet Den nye arbeidsplassen II: Arbeidsfaktorer av betydning for fravær og frafall.

Fakta om emosjonelle krav i norsk arbeidsliv

16 prosent, tilsvarende om lag 406 000 sysselsatte, oppgir at de opplever høye emosjonelle krav i arbeidet. Emosjonelle krav er langt mer utbredt blant kvinner (23%), enn menn (10%), og særlig blant kvinner i aldersgruppen 25-34 år. Mange i helse- og sosialyrker, men også politi/vakt og liknende, opplever høy grad av emosjonelle krav i jobben. Mer informasjon om temaet fra Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA)

 

emosjonelt-arbeid

Figuren viser andelen arbeidstakere som oppgir høye emosjonelle krav (skjule egne følelser) fordelt på ulike næringer

 

Originalartikkel

Andre artikler knyttet til Sykefravær og Psykososiale forhold

 • Ny doktorgrad: Psykologiske arbeidsforhold som bidreg til uførheit

  10 prosent av befolkninga i alderen 18-67 år er uføretrygda. Ei ny doktoravhandling ved STAMI har peika ut dei viktigaste enkeltfaktorane som påverkar arbeidsevne og risiko for uførheit.

 • Tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet - Nyttar det?

  Forsking viser at eit ugunstig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til at tilsette får muskelskjelett- og psykiske plager. STAMI er i gang med å kartlegge arbeidsmiljøet blant landets heimetenester for å finne svar på kva tiltak frå Arbeidstilsynet som fungerer best for å bidra til å forbetre det psykososiale arbeidsmiljøet blant tilsette i bransjen.

 • Å arbeide med mennesker kan være tøft for helsa

  I yrker hvor man jobber i direkte kontakt med mennesker er det forventet at den ansatte uttrykker bestemte følelsesuttrykk uavhengig av dagsform og humør. Dette kan oppleves utfordrende og kan påvirka helsa, viser ny doktorgrad.

 • Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

  Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og mekaniske arbeidseksponeringer på arbeidshelse i store populasjonsstudier.

 • Mobbing og smerte blant kvinner og menn

  Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det har forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt funne svar på.

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  I en ny studie fra STAMI har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Organisasjonsendringer som blant annet omorganisering, nedbemanning og konkurranseutsetting ble undersøkt.

Få nyhetsbrev
Lukk