På norske arbeidsplasser kan arbeidstakere utsettes for kjemikalier som har sykdomsfremkallende egenskaper.

Arbeidstilsynet fastsetter grenseverdier for eksponering, som skal redusere arbeidstakernes risiko for å kunne bli syk når man arbeider med disse kjemikaliene.

Grunnlaget for grenseverdiene er forskningsstudier, hvor man ofte ser lite eller ingen sykdomsutvikling ved eksponering under et visst nivå.

Behov for nye kriterier

Denne nye kunnskapsoversikten gjennomgår den historiske utviklingen av prinsipper for å fastsette grenseverdier eksponering for kreftfremkallende kjemikalier i arbeidsmiljøet. Her gjør ekspertgruppen rede for hvilke kriterier som bør ligge til grunn ved etablering av nye og reviderte grenseverdier.

– Det å kunne få kreft som følge av arbeidet sitt er svært alvorlig, og selv om regelverket for arbeid med kreftfremkallende og mutagene kjemikalier er ekstra strengt, har det vist seg vanskelig eller umulig å erstatte disse med mindre farlige kjemikalier. Det er desto viktigere å fastsette gode prinsipper for hvordan eksponeringen kan reguleres, sier Merete Drevvatne Bugge, avdelingsoverlege ved STAMI.

Vekt på virkningsmekanismene

Hun og resten av ekspertgruppen har i sitt nyeste kriteriedokument gitt innspill til hvordan slik grenseverdisetting bør skje. Spesielt er det viktig å få klarhet i virkningsmekanismene, altså hvordan kjemikaliet virker i kroppen.

– Disse vil kunne fortelle om det finnes et terskelnivå hvor lavere eksponering ikke gir risiko for sykdom, eller om kjemikaliet har egenskaper som vil kunne gi kreft også ved svært lav eksponering, sier Bugge.

For den siste typen kjemikalier vil det være en politisk beslutning hvor høy risiko som kan regnes som akseptabel i arbeidslivet.

Den Nordiske Ekspertgruppen er et nordisk samarbeid for å utarbeide kriteriedokumenter om kjemikalier som grunnlag for å sette grenseverdier for eksponering i arbeidsmiljø. Gruppen ledes av Gunnar Johanson fra Sverige. Norske medlemmer er Gry Koller, Helge Johnsen og Merete Drevvatne Bugge, alle fra STAMI.