Kontakt

Publisert

Om kvarts

 • Kvarts er den mest vanlige form av krystallinsk silika og mineralet kvarts inngår i mange bergarter.
 • Kristobalitt er mindre vanlig i naturen, men forekommer i enkelte typer smelteverksindustrier ved oppvarming av ildfast materialer (kvarts) og/eller kalsinering av silika (800 – 1100°C).
 • Tridymitt er mindre vanlig i naturen og finnes kun i vulkanske steiner og meteoritter. I motsetning til kristobalitt er ikke tridymitt stabilt under oppvarming av kvarts og andre ildfaste materialer ved temperaturer som benyttes i smelteverksindustrien.
 • Eksponering for krystallinsk silika vil i arbeidsmiljøsammenheng være kvarts og/eller kristobalitt.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Det anbefales personlig prøvetaking med respirabel syklon da det er den respirable aerosolfraksjonen som er av helsemessig betydning ved eksponering for krystallinsk silika.

Nødvendig utstyr

 • Prøvetaker: Respirabel syklonprøvetaker med forhåndsveid aerosolfilter (5.0 µm PVC)
 • Pumpe: Luftgjennomstrømningshastighet tilpasset syklonprøvetaker
  • HD type respirabel syklonprøvetaker: 2,2 L/min
  • GK 2.69 prøvetaker benyttet som respirabel syklon: 4,2 L/min
 • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Aerosoler.

Metode og instrumentering

 • Gravimetri
 • XRD – Røntgendiffraksjon (NIOSH Method 7500 kalibrert med NIST SRM 2950)

Oppbevaring av prøven

 • Før bruk: Romtemperatur
 • Etter bruk: Romtemperatur

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).