Kontakt

Publisert

Arbeid er en viktig del av alles liv, og trygge og sunne arbeidsplasser skal være prioritert for alle. For å sikre dette, må vi forstå når arbeidsmiljøet utgjør en risiko for helsen, og hva som må gjøres for å redusere denne risikoen.

I prosjektet OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts) har over 300 deltakere fra 40 land vært engasjert i mer enn fire år for å legge til rette for bedre kunnskap om arbeidshelse.

Prosjektet er en COST Action, dvs. et EU-finansiert forskernettverk, for å optimalisere bruken av yrkes-, bransje- og befolkningskohorter i Europa for forskning for å utvikle vitenskapelig kunnskap som kan bidra til trygge og sunne arbeidsmiljøer. Prosjektet har nå kommet til veis ende.

Styrke forskningen

Hovedformålet til OMEGA-NET har vært å knytte sammen forskningsmiljøer på tvers av landegrensene for å styrke forskningen på arbeid- og helseområdet i Europa. Dette vil gi økt kunnskap om arbeidsrelatert helserisiko og helsegevinster, og dermed gi et bedre grunnlag for å utvikle forebyggende strategier og politikk både nasjonalt og internasjonalt.

Ingrid Sivesind Mehlum, overlege og forsker på STAMI, har ledet nettverket, hvor også flere norske forskningsmiljøer og forskere har deltatt.

Hun er stolt over hva nettverket har fått på plass se siste årene.

− Gjennom arbeidsgrupper, seminarer, workshops og kurs og utvekslingsopphold for unge forskere har OMEGA-NET bidratt til å spre kunnskap og inkludering i arbeidsrelatert kohortforskning over hele Europa. Samarbeidsaktivitetene har bidratt til utvikling av kapasitet og kompetanse i land hvor forskning på arbeidshelse er mindre godt utviklet, understreker hun.

Tre viktige ressurser

OMEGA-NET-nettverket har utviklet tre viktige ressurser:

  1. En oversikt over kohortstudier med data om yrkeseksponering. Oversikten er fritt tilgjengelig i en database med detaljerte beskrivelser av mer enn 150 kohorter med godt over 10 millioner arbeidere.
  2. En oversikt over eksponeringsvurderingsverktøy er også fritt tilgjengelig. Den består av ca. 40 jobbeksponeringsmatriser, 11 eksponeringsdatabaser, 30 yrkeskodesystemer og korrespondansetabeller mellom ulike versjoner av kodesystemer.
  3. Flere protokoller om sammenhengen mellom jobbeksponering og helseutfall, som kan veilede fremtidige studier innen arbeidshelse.

Sivesind Mehlum understreker at det har vært veldig meningsfylt å bidra til å legge til rette for mer og bedre forskning innenfor arbeid og helse i Europa, både gjennom å utvikle nettverk og verktøy, og gjennom å løfte kunnskaps- og kompetansenivået blant yngre forskere og forskere i land som har hatt mindre ressurser til dette. Spesielt i en del land i Sør- og Øst-Europa, og enkelte land utenfor Europa, som også har deltatt.